Beretning for Bøgebjerg Lokalråd 2022

Lokalrådet har haft afholdt 6 møder men næsten hver mandag har sekretariatet haft møde og koordineret henvendelser fra private borgere, kommune og andre aktører.
Vi har haft adskillige indkaldelser til møder med Fynsland og Kommune, men mange er blevet aflyst eller udsat. Vi har dog deltaget i egnsmøder, Fynslands årsmøde, velkomstmødet for nye tilflyttere i Øhavsmuseets foyer og enkelte mere.

I forbindelse med satelitordningen Korinth / Vester Åby havde vi i januar et møde med Korinth Lokalråd og senere et møde med politikere, Bøgebjergskolen og Børnehuset. Det videre udkomme er til at overse.

Da vandværket i Aastrup blev nedlagt overgik det til borgereje og der blev lavet planer for den videre udvikling med borgerfaciliteter og faciliteter for vandere på Øhavsruten. Det var bestyrelsen af vandværket der gik videre med sagen. I marts havde vi et møde med folk fra bestyrelsen. Vi ser gerne en afslutning på projektet, men kan ikke gå ind på kommunens oplæg til vedligeholdelse og rengøring af toiletter. Vi har bragt det op politisk.

Vi deltog i et møde på Korinth Kro i marts ang. flygtninge fra Ukraine og foreslog kommunen nogle adresser til indkvartering.

Igen i år var der arrangeret Sct Hansaften med bål. Bålet er en svær størrelse at have med at gøre fordi det er inde midt i en by. Vi prøver hvert år at stable et bål op hvor det blusser hurtigt op og så til dør ned men brænder længe.

I august fik vi henvendelse fra Bente Kreuz om lov til at afholde loppemarked på Sct. Hanspladsen. Grundet den nye handicapparkering ved Brugsen var der ikke plads til at afholde det der. Loppemarkedet var rimelig godt besøgt og mange havde en god dag og gode handler.

I august lykkedes det for os at få afviklet fællesspisning for ældre og handicappede som har siddet alene under coronakrisen. Det blev en god aften med god mad og musikalsk indslag af Dagslys fra Nyborg. Vi kunne ønske en fortsættelse af fællesspisninger specielt for denne gruppe borgere.

Borgermøde i Åstrup Forsamlingshus ang. mulighederne inden for varmeforsyning. Her var kompetente foredragsholdere og Tønnesen fra FMK berettede om Kommunens varmeforsyningsplaner. Han mente at Vester Åby var stor nok til at få fjernvarme. Mødet har medført oprettelse af en fjernvarmegruppe i Vester Åby.

I samarbejde med Hans Frost har vi søgt og fået puljemidler til fremstilling af vikingen Aslak og et stilistisk opsvøbt vikingeskib. Vikingen er fremstillet af Balder Mo Schyette og båden opsvøbt af Hans Frost, Lars Thornbjerg og Halldor Sørensen. Skjoldene er lavet professionelt og skjoldplader udført af Poul Skammelsen Søndergaard.  Der er søgt opstillingstilladelse til det kulturformidlende turistprojekt i den ene ende af Sct. Hanspladsen. Pt. har vi ikke hørt fra forvaltningen, men vi håber projektet kan indvies til Sct. Hans.

Sidst på året modtog vi besked om at Daglig Brugsen skulle lukke. Der blev i den forbindelse nedsat en styregruppe hvor både private og lokalråd var involveret med henblik på at oprette en ny dagligvarebutik,. I første omgang blev der afholdt møde med Dagrofa og for forløbet. Der blev indkaldt til borgermøder og lavet tegningsblanketter. Mødet blev bakket op lokalt af over 300 borgere og da denne beretning blev skrevet, var der tegnet 960.000 kr i støttetegninger og sponsorstøtte. Vi mangler stadig nogen kapital. Vi håber på at projektet med at få en ny dagligvare butik i Vester Åby snarest er en realitet. Håndværkere og bygningskyndige har gennemgået bygningen og samlet op på reparationer som skal bruges i forhandling om en købspris med COOP.

I forbindelse med Fynslands egnsmøde blev det fra flere lokalråd i den gamle Fåborg kommune påtalt bekymring over at al boligbyggeri foregår fra Ringe og nordpå. Sammen med de andre lokalråd påpegede vi, at det er nødvendigt, at der bliver lavet lokalplaner for flere af kommunens byggegrunde i Vester Åby og lokalområdet, så en bygherre ikke skal afvente udfærdigelse af disse planer samt at kommunen selv byggemodner, så vi kan imødekomme ønsker om nybygninger. Lokalrådet presser stadig på sammen med andre lokalråd i det sydlige område.

Shelterne ved Nab. Vi har ansøgt kommunen om opførelse af to sheltere ved Nab strand, men det kræver dispensationer af forskellig art og pt. vil vi ikke involvere os, da det er en omstændelig proces at søge disse dispensationer. Uden kommunens hjælp er det et stort arbejde. Vi håber selvfølgelig på kommunens hjælp.

Sundhedshus / lægeklinik i Vester Åby. Vi har haft et møde med Direktør Siggi Kristoffersen og formand for Ældre og Sundhedsudvalget Kristian Nielsen (V). De er fulde af forståelse, men der er ingen økonomi forbundet med det. Vi har haft et møde med John Madsen ang. den røde bygning og har bedt kommunens erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen gå ind i sagen. Ved sidste kontakt til John Madsen var der ikke rettet henvendelse til ham. Vi har sendt vores henvendelse igen.

Dyrlægegrunden i Vester Åby. Kan købes for omkring 200.000  og vi har talt med flere, som kunne være interesserede. Vi håber stadig på at finde en køber eller investor, som vil bebygge grunden. Det er en dobbeltgrund og byggemodnet.

Til sidst vil Lokalrådet takke alle som har hjulpet med forskellige opgaver. Det gælder både fysiske med fx opsætning og nedtagning af badebroen, frivillig pleje af arealer, affaldsindsamling, flagalle og hjælp til revision og meget mere. Uden frivillige går det ikke.

Visioner.

Vi håber på at få vores projekt dagligvarebutik til at køre. Vi er langt fremme i processen, men mangler at skaffe flere midler. Lige nu er der tegnet 962.500 kr.
Vi har stadig følere ude hvor fonde evt. kan indgå og dække det manglende beløb. Hvis vi sætter projektet i gang skal det være bæredygtigt fra start.

Fjernvarme. Regeringen arbejder meget på at fjernvarme forsynet af klimavenlig energi skal indføres selv i de små bysamfund. Der er nedsat en gruppe der arbejder sammen med kommunen om mulighederne i Vester Åby. Projektets udførelse er afhængig af hvor stor tilslutning der er. Her skal man mindst have 70 % tilslutning.

Sundhedshus. Vi er bestemt ikke færdige med at arbejde for et sundhedshus i Vester Aaby. Det skal være så stort, at der både kan være lægeklinik og andre faciliteter til fx fysieterapi, psykolog eller andre aktiviteter.

Vi vil også gerne have lavet projekt shelter ved Nab færdig. Det ligger lige op ad Østersøruten / N8 som er en lang cykelrute. Det vil give trætte cyklister mulighed for rast og måske bruge lidt mere tid i området. Der er også toiletfaciliteter dernede.

Projekt Aslak skal også færdiggøres og vi har projektet færdigt, men afventer kommunal opstillingstilladelse.