Forsikring

Kære Lokale forening

 Bøgebjerg lokalråd har gennem Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune tegnet et kollektiv Arbejds- og Erhvervsskadeforsikring, en ansvars- og ulykkesforsikring, samt en bestyrelsesansvarsforsikring.

Lokalrådet har sammen med Fynsland og Faaborg-Midtfyn Kommune et ønske om at sikre de bedste rammebetingelser ift. forsikring af frivillige, når man som borger engagerer sig i frivilligt arbejde. (Det er dog i udgangspunktet hensigtsmæssigt at sikre at man har en personlig ulykkesforsikring.)
Vi har derfor samarbejdet omkring justeringer af forsikringsordningerne som har resulteret i nedenstående.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at gøre kommunens nuværende forsikringsordning permanent. Vi forventer der bliver lagt en sag for politisk behandling marts/april 2020.
Kommunens forsikringsordning dækker frivillig indsats.

Fynslands forsikringsordning

Fynslands har udvidet den hidtidige kollektive forsikringsordning der har bestået af en Arbejdsskadeforsikring og Erhvervsskadeforsikring til også at omfatte en bestyrelsesansvarsforsikring samt en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringsordningen er bygget op således, at der er tegnet Arbejds- og Erhvervsskadeforsikring for 18 årsværk samt Kollektiv ulykkesforsikring for 7 årsværk.

Tilbud til øvrige foreninger om at være del af Fynslands forsikringsordning.

I og med at alle borgere i et lokalområde er ”medlem” af et lokalråd, har vi gennem den kollektive forsikringsordning givet mulighed for at kunne tilbyde en forsikringsordning for det frivillige arbejde der bliver lavet i vores lokalområde. Herunder også at kunne tilbyde forsikringsordningen til områdets øvrige foreninger.
Et vigtigt omdrejningspunkt er at sikre hvem der er ”arbejdsgiver” på en konkret opgave. Derfor skal de foreninger der ”udbyder” frivilligt arbejde, og som ønsker at være del af den kollektive forsikringsordning tilkendegive dette.

I foreningerne bestyrelser skal I derfor beslutte om I ønsker at være tilknyttet forsikringsordninger, og herefter sende den vedhæftede erklæring (tilsagn) til henholdsvis lokalrådet og Fynsland. Heri også et estimat på antal af frivillige timer foreningen ”bruger” om året.
Foreningerne skal herefter på deres førstkommende generalforsamling/årsmøde stille et forslag om, at der laves en tilføjelse i vedtægterne, hvor flg. ordlyd kan benyttes; Foreningen indgår i Bøgebjerg Lokalråd, Vester Åby, Åstrup og Pejrups kollektive forsikringsorden der er tegnet gennem Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi ved at det virker lidt bureaukratisk, men Fynsland forsikringsagent har rådet os til disse foranstaltninger, således der ikke kan dannes tvivl i tilfælde af en konkret forsikringssag.

Til orientering dækker forsikringen ikke personer der kommer til skade eller forvolder skade ved deltagelse i events og større arrangementer afholdt af foreningen. Hertil skal der søges selvstændig arrangement forsikringer.

Tilsagn om at indgå i kollektiv ulykkesforsikring samt arbejdsskade-
og erhvervsforsikring

 ———————————————————————————

(forenings navn)

giver tilsagn om at vil indgå i den kollektive ansvar- og ulykkesforsikring, arbejdsskade- og erhvervsforsikring, samt bestyrelsesansvarsforsikring der på vegne af lokalrådet, beboerforeningen og byforum er indgået mellem forsikringsselskabet TRYG og Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midfyn Kommune.

Partnerne kan til en gang årlig med udgangen af maj måned opsige aftalen.

——————- ——————————————————

Dato Formandens udskrift.

Til lokalrådene:                                                                                                         Ryslinge 3.3.2020
Fynslands forsikringsordning

Dette brev indeholder en status på forsikring af frivillige i Faaborg-Midtfyn Kommune.
En beskrivelse af ændringer i Fynslands forsikringsordning heri en mulighed for at tilbyde Fynslands forsikringsordning til øvrige foreninger i jeres lokalområde.

Status på forsikring af frivillige i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fynsland og Faaborg-Midtfyn Kommune har et ønske om at sikre de bedste rammebetingelser ift. forsikring af frivillige, når man som borger engagerer sig i frivilligt arbejde. (Det er dog i udgangspunktet hensigtsmæssigt, at sikre at man har en personlig ulykkesforsikring.)
Vi har derfor samarbejdet omkring justeringer af forsikringsordningerne som har resulteret i nedenstående.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at gøre kommunens nuværende forsikringsordning permanent. Vi forventer der bliver lagt en sag for politisk behandling marts/april 2020.
Kommunens forsikringsordning dækker frivillig indsats. Forenklet kan man skrive, at forsikringsordningen dækker de frivillige der laver et stykke arbejde uden løn, hvor kommunen har/eller har godkendt styringen af den pågældende indsats (f.eks. en frivillig indsats på Heartland).

Ændring af Fynslands forsikringsordning
Fynslands hidtidige forsikringsordning har været en Arbejdsskadeforsikring og Erhvervsskadeforsikring. Heri har været en løsøreforsikring samt dækning for netbank tyveri.
Vi er blevet bekendtgjort med, at forsikringsselskaber skelner mellem frivillig indsats og frivilligt arbejde.

  • Frivillig indsats er alle de opgaver man forventeligt varetager, når man sidder i en bestyrelse – her er man i udgangspunktet ikke dækket
  • Frivilligt arbejde er de opgaver en bestyrelse sætter andre til at udfører – her er man i udgangspunktet dækket.

For ikke at der skal opstå tvivl har vi derfor udvidet vores forsikringsordning, således vi tilkobler en kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring samt en bestyrelsesansvarsforsikring.
Forsikringsordningen er bygges op således, at der er tegnet Arbejds- og Erhvervsskadeforsikring for 18 årsværk samt Kollektiv ulykkesforsikring for 7 årsværk.
Vi har lavet en reduktion på det samlet antal forsikrede årsværk, der tidligere var 35 årsværk til nu 25 årsværk på baggrund af tilbagemeldinger fra lokalrådene på antallet af brugte frivillig timer.
Med tilkoblingen af den kollektive ulykkesforsikring betyder det en mindre præmieforøgelse, således de samlede omkostninger for forsikringsordninger bliver 46.000 kr. årligt.
Denne præmiestigning har pt. ingen betydning for lokalrådenes udgifter til forsikringsordningen, som siden 2017 har udgjort 2350 kr. årligt.
Disse midler bliver trukket fra det tilskud I modtager fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilbud til øvrige foreninger om at være del af Fynslands forsikringsordning.

I og med at alle borgere i et lokalområde er ”medlem” af et lokalråd, har vi gennem den kollektive forsikringsordning givet mulighed for at kunne tilbyde en forsikringsordning for det frivillige arbejde der bliver lavet i jeres lokalområde.
Det er dog vigtigt at sikre hvem der er ”arbejdsgiver” på en konkret opgave. Derfor skal de foreninger der i jeres lokalområde ”udbyder” frivilligt arbejde, og som ønsker at være del af den kollektive forsikringsordning tilkendegive dette. Denne tilkendegivelse kan ske ved, at lokalrådet godkender at de stiller forsikringsordningen tilrådighed for områdets øvrige foreninger, samt at foreningerne godkender, at de vil indgå i den kollektive forsikringsordning.

Dette kan ske på flg. måde;

  1. Lokalrådets bestyrelse skal beslutte og godkende, at de ønsker at stille forsikringsordningen tilrådighed for området øvrige foreninger. Herefter kan I sende brev til områdets foreninger om, at de har mulighed for at give tilsagn om, at være en del af denne forsikringsordning. Her kan I benytte den vedhæftede brevskabelon, samt erklæring.  Erklæringen skal foreningerne herefter sende retur til henholdsvis lokalrådet og Fynsland.
    På lokalrådets førstkommende generalforsamling lægges et forslag til beslutning om en vedtægtstilføjelse med flg. ordlyd: Lokalrådet indgår i den af Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune tegnede kollektive forsikringsordning og stiller denne forsikringsordning tilrådighed for de foreninger der er hjemmehørende inden for lokalrådets geografiske afgrænsning.
  2. Foreningerne bestyrelser skal beslutte om de ønsker at være tilknyttet forsikringsordninger, og herefter sende en erklæring (tilsagn) til henholdsvis lokalrådet og Fynsland.
    Foreningerne skal på deres førstkommende generalforsamling (generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed) stille et forslag om, at den pågældende forening indgår i den af lokalråd indgåede kollektive forsikringsordning tegnet gennem Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune. Heri også at der laves en tilføjelse i vedtægterne, hvor flg. ordlyd kan benyttes; Foreningen indgår i xx-lokalråds kollektive forsikringsorden der er tegnet gennem Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi ved at det virker lidt bureaukratisk, men vores forsikringsagent har rådet os til disse foranstaltninger, således der ikke kan dannes tvivl i tilfælde af en konkret forsikringssag.

Det videre arbejde med forsikringsordning
Ønsker I at stille den kollektive forsikringsordning til rådighed for medlemsforeninger i jeres lokalområde, kan I følge ovenstående procedure.
Når I har fået tilbagemeldinger på hvilke foreninger der ønsker at gøre brug af ordningen, vil Fynsland gerne bede om et estimat på antal frivillige timer de enkelte foreninger bruger årligt.

På baggrund af disse oplysninger laver Fynsland en vurdering af om, der skal ske en justering af antal af årsværk tilknyttet forsikringsordningen.

Til orientering er i uddrag fra arbejdsskabede styrelsen vedhæftet en definition af begreberne frivilligt arbejde og frivillig indsat.

Fynsland
Gunnar Landtved.

Begreberne
Der opereres med begreberne frivilligt arbejde contra frivillig indsats. Det er afgørende at få en definition af de to begreber.

Definition: Arbejde i arbejdsskadelovens forstand forudsætter, at der består et tjeneste-/antagelsesforhold mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren. Desuden skal arbejdet tilvejebringe en form for nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter. Frivilligt arbejde er oftest ulønnet arbejde.

Normalt vil modydelsen til arbejde være betaling af løn. Når der udbetales løn, vil der som hovedregel ikke opstå tvivl om, hvorvidt en person udfører arbejde eller ej. Årsagen er, at dette ofte er reguleret ved f.eks. en ansættelseskontrakt samt klare retningslinjer for arbejdets udførelse.

Definition: Frivillig indsats er at betragte som noget andet end arbejde og medfører ikke sikringspligt.

Frivilligt arbejde (ulønnet arbejde) Når der ikke udbetales løn for det udførte arbejde, bliver det mere uklart, om der er tale om arbejde, eller frivillig indsats. Til afklaring af dette skal der derfor foretages en afvejning af følgende kriterier:
· Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiveren en ret til at lede og fordele arbejdet?
· Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi?
· Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke havde udført arbejdet?
· Er der et ansættelseslignende forhold?
· Er der en fast vagtplan og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser?

Ingen af kriterierne kan stå alene, og vurderingen er konkret i den enkelte sag. Generelt kan fastslås, at hvis ovenstående kriterier kan besvares bekræftende, taler det for, at der er tale om arbejde i lovens forstand. Det er i denne vurdering ikke afgørende, hvem arbejdet udføres for. F.eks. er det uden betydning om arbejdet udføres for en stor velgørende organisation, en lille organisation eller en kommune. Det er alene afgørende, at der er tale om arbejde i lovens forstand.

Ved frivilligt arbejde udbetales der som altovervejende hovedregel ikke løn. Der kan dog udbetales et symbolsk vederlag for arbejdet, enten i form af penge eller naturalier, ligesom den frivillige ofte får refunderet udgifter, som denne måtte have haft. Det er dog ikke afgørende for vurderingen af, om der er tale om frivilligt arbejde i lovens forstand.

Frivillig indsats
Ved frivillig indsats forstås alle de indsatser, som bliver udført af frivillige personer, uden at der er tale om arbejde i lovens forstand. Frivillige indsatser medfører dermed heller ikke sikringspligt.

Kriterierne, der indgår i afvejningen af, om det er en frivillig indsats, er følgende:
· Foreligger der ikke en egentlig instruktionsbeføjelse? Det vil sige, kan den frivillige selv beslutte, hvad og om pågældende vil yde indsatsen?
· Resulterer arbejdet ikke i en egentlig nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter?
· Hvis den frivillige ikke udførte indsatsen, skulle en anden så have gjort det?
· Er indsatsen defineret så løst, at der ikke er tale om et ansættelseslignende forhold?
· Er der tale om socialt og humanitært arbejde?