Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lokalrådets beretninger

Beretning for Bøgebjerg Lokalråd 2022

Lokalrådet har haft afholdt 6 møder men næsten hver mandag har sekretariatet haft møde og koordineret henvendelser fra private borgere, kommune og andre aktører.
Vi har haft adskillige indkaldelser til møder med Fynsland og Kommune, men mange er blevet aflyst eller udsat. Vi har dog deltaget i egnsmøder, Fynslands årsmøde, velkomstmødet for nye tilflyttere i Øhavsmuseets foyer og enkelte mere.

I forbindelse med satelitordningen Korinth / Vester Åby havde vi i januar et møde med Korinth Lokalråd og senere et møde med politikere, Bøgebjergskolen og Børnehuset. Det videre udkomme er til at overse.

Da vandværket i Aastrup blev nedlagt overgik det til borgereje og der blev lavet planer for den videre udvikling med borgerfaciliteter og faciliteter for vandere på Øhavsruten. Det var bestyrelsen af vandværket der gik videre med sagen. I marts havde vi et møde med folk fra bestyrelsen. Vi ser gerne en afslutning på projektet, men kan ikke gå ind på kommunens oplæg til vedligeholdelse og rengøring af toiletter. Vi har bragt det op politisk.

Vi deltog i et møde på Korinth Kro i marts ang. flygtninge fra Ukraine og foreslog kommunen nogle adresser til indkvartering.

Igen i år var der arrangeret Sct Hansaften med bål. Bålet er en svær størrelse at have med at gøre fordi det er inde midt i en by. Vi prøver hvert år at stable et bål op hvor det blusser hurtigt op og så til dør ned men brænder længe.

I august fik vi henvendelse fra Bente Kreuz om lov til at afholde loppemarked på Sct. Hanspladsen. Grundet den nye handicapparkering ved Brugsen var der ikke plads til at afholde det der. Loppemarkedet var rimelig godt besøgt og mange havde en god dag og gode handler.

I august lykkedes det for os at få afviklet fællesspisning for ældre og handicappede som har siddet alene under coronakrisen. Det blev en god aften med god mad og musikalsk indslag af Dagslys fra Nyborg. Vi kunne ønske en fortsættelse af fællesspisninger specielt for denne gruppe borgere.

Borgermøde i Åstrup Forsamlingshus ang. mulighederne inden for varmeforsyning. Her var kompetente foredragsholdere og Tønnesen fra FMK berettede om Kommunens varmeforsyningsplaner. Han mente at Vester Åby var stor nok til at få fjernvarme. Mødet har medført oprettelse af en fjernvarmegruppe i Vester Åby.

I samarbejde med Hans Frost har vi søgt og fået puljemidler til fremstilling af vikingen Aslak og et stilistisk opsvøbt vikingeskib. Vikingen er fremstillet af Balder Mo Schyette og båden opsvøbt af Hans Frost, Lars Thornbjerg og Halldor Sørensen. Skjoldene er lavet professionelt og skjoldplader udført af Poul Skammelsen Søndergaard.  Der er søgt opstillingstilladelse til det kulturformidlende turistprojekt i den ene ende af Sct. Hanspladsen. Pt. har vi ikke hørt fra forvaltningen, men vi håber projektet kan indvies til Sct. Hans.

Sidst på året modtog vi besked om at Daglig Brugsen skulle lukke. Der blev i den forbindelse nedsat en styregruppe hvor både private og lokalråd var involveret med henblik på at oprette en ny dagligvarebutik,. I første omgang blev der afholdt møde med Dagrofa og for forløbet. Der blev indkaldt til borgermøder og lavet tegningsblanketter. Mødet blev bakket op lokalt af over 300 borgere og da denne beretning blev skrevet, var der tegnet 960.000 kr i støttetegninger og sponsorstøtte. Vi mangler stadig nogen kapital. Vi håber på at projektet med at få en ny dagligvare butik i Vester Åby snarest er en realitet. Håndværkere og bygningskyndige har gennemgået bygningen og samlet op på reparationer som skal bruges i forhandling om en købspris med COOP.

I forbindelse med Fynslands egnsmøde blev det fra flere lokalråd i den gamle Fåborg kommune påtalt bekymring over at al boligbyggeri foregår fra Ringe og nordpå. Sammen med de andre lokalråd påpegede vi, at det er nødvendigt, at der bliver lavet lokalplaner for flere af kommunens byggegrunde i Vester Åby og lokalområdet, så en bygherre ikke skal afvente udfærdigelse af disse planer samt at kommunen selv byggemodner, så vi kan imødekomme ønsker om nybygninger. Lokalrådet presser stadig på sammen med andre lokalråd i det sydlige område.

Shelterne ved Nab. Vi har ansøgt kommunen om opførelse af to sheltere ved Nab strand, men det kræver dispensationer af forskellig art og pt. vil vi ikke involvere os, da det er en omstændelig proces at søge disse dispensationer. Uden kommunens hjælp er det et stort arbejde. Vi håber selvfølgelig på kommunens hjælp.

Sundhedshus / lægeklinik i Vester Åby. Vi har haft et møde med Direktør Siggi Kristoffersen og formand for Ældre og Sundhedsudvalget Kristian Nielsen (V). De er fulde af forståelse, men der er ingen økonomi forbundet med det. Vi har haft et møde med John Madsen ang. den røde bygning og har bedt kommunens erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen gå ind i sagen. Ved sidste kontakt til John Madsen var der ikke rettet henvendelse til ham. Vi har sendt vores henvendelse igen.

Dyrlægegrunden i Vester Åby. Kan købes for omkring 200.000  og vi har talt med flere, som kunne være interesserede. Vi håber stadig på at finde en køber eller investor, som vil bebygge grunden. Det er en dobbeltgrund og byggemodnet.

Til sidst vil Lokalrådet takke alle som har hjulpet med forskellige opgaver. Det gælder både fysiske med fx opsætning og nedtagning af badebroen, frivillig pleje af arealer, affaldsindsamling, flagalle og hjælp til revision og meget mere. Uden frivillige går det ikke.

Visioner.

Vi håber på at få vores projekt dagligvarebutik til at køre. Vi er langt fremme i processen, men mangler at skaffe flere midler. Lige nu er der tegnet 962.500 kr.
Vi har stadig følere ude hvor fonde evt. kan indgå og dække det manglende beløb. Hvis vi sætter projektet i gang skal det være bæredygtigt fra start.

Fjernvarme. Regeringen arbejder meget på at fjernvarme forsynet af klimavenlig energi skal indføres selv i de små bysamfund. Der er nedsat en gruppe der arbejder sammen med kommunen om mulighederne i Vester Åby. Projektets udførelse er afhængig af hvor stor tilslutning der er. Her skal man mindst have 70 % tilslutning.

Sundhedshus. Vi er bestemt ikke færdige med at arbejde for et sundhedshus i Vester Aaby. Det skal være så stort, at der både kan være lægeklinik og andre faciliteter til fx fysieterapi, psykolog eller andre aktiviteter.

Vi vil også gerne have lavet projekt shelter ved Nab færdig. Det ligger lige op ad Østersøruten / N8 som er en lang cykelrute. Det vil give trætte cyklister mulighed for rast og måske bruge lidt mere tid i området. Der er også toiletfaciliteter dernede.

Projekt Aslak skal også færdiggøres og vi har projektet færdigt, men afventer kommunal opstillingstilladelse.

Beretning 2021

Sammen med Ryslinge Lokalråd fik vi endelig kommunen til at nedsætte flagrør på Bøgebjergvej. Der er så blevet mulighed for at tilkøbe alleen med ti stænger om til hallen. Taksterne kan ses på vores hjemmeside og i Bøgebladet.

Lokalrådet stod også i år for indsamling af skrald. Efter aftale med FFV blev det indsamlede afhentet på containerpladsen. Tak til alle som deltog.

Lokalrådet har påpeget overfor både Vejdirektoratet og Teknik og Miljøudvalget den for cyklister farlige vejstrækning fra Åstrup vest og Vester Åby øst. Udvalgsformand Søren Kristensen anerkender vores bekymringer, men fastholder at kommunen ikke kan skubbe os frem i køen i Vejdirektoratet. Vi har også påtalt manglende udførelse af alm. driftsopgaver i forhold til cykelstien på Svendborgvej. Det drejer sig om stykket fra nummer 362 op til skolen i begge sider af vejen. Cykelstien er fyldt med materiale fra regnskyl og dækker halvdelen af cykelstien. Cyklisterne tvinges ud tæt på bilerne.

Efter en henvendelse fra Læge Ines Milling ang. et sted med mere plads forsøgte vi i Lokalrådet at få en lejeaftale til et sundhedshus i den tidligere Damas kontorbygning. Invester er bosiddende i Nordjylland, men han var villig til at investere den sum vores lokale håndværkere havde skønnet det ville koste at få huset gjort klar til sundhedshus med lægeklinik og mulighed for andre at leje sig ind. Desværre gik planen i vasken og kontorbygningen solgt. Vi har så i stedet søgt regionen og kommunen om et nyt sundhedshus på den ledige grund ved Ældrecenteret. Det ligger stadig i regionen og vi har rykket for svar.

Vi har søgt landdistriktspuljen og fik en bevilling på 17400 kr. til flisebelægning på den rekreative plads ved madpakkehytten. Arbejdet udføres i samarbejde med Entreprenør Per Hansen. Arbejdet er påbegyndt og skal være afsluttet senest 1 juli 22. Der kommer mange cykelturister og raster ved madpakkehuset.

Lokalrådet har også i 2021 været i dialog med Teknik og Miljø ang. Jenni fabrikken. Kommunen er obs på sagen hvis muligheden for indgreb kommer.

De planlagte Blomsterbede på Sct, Hanspladsen og ved gadekæret i Åstrup blev en fuser. Vi prøver igen i år og håber på et flot blomsterflor. Vi kom nok for sent i gang.

Sct. Hansaften 2021 blev til et lille bål, fordi det væltede. Derfor kan det godt være en hyggelig aften. Vi efterlyser hjælpere til at skabe nogle aktiviteter for børn, så de får gode minde fra lokalsamfundet. Vi opfordrer også mange flere til at deltage i fælles grillning.

Jævnlige henvendelser til ejerne af dyrlægegrunden har ikke kastet resultater af sig. Kommunen kan ikke hjælpe os.

Der har været inspektion på legepladsen på Præstegårdsvej. Nogle af de gamle legeredskaber trænger til fornyelse eller reparation i det omfang vi selv må gøre det. Reglerne er lempet, så vi i en vis grad selv må foretage mindre reparationer. men vi skal ikke i gang med noget, hvor vi kan blive stillet til ansvar. Vi skal i 22 kontakte kommunen om omfanget og indkalder så til en arbejdsdag.

I august deltog vi i et møde med kommunen, skolen, børnehaven og repræsentanter for Bøgebjerghallen og dens aktiviteter. Mødet drejede sig om kommunens forslag til en sti bag om spejderhytten til hallen. Alle lokale var enige om at denne sti ikke ville blive populær, så vi bad om en udbedring af den eksisterende sti. Dette er nu sket. Det er hvad vi kunne få for det tildelte beløb på 250.000 kr.

I september blev Lokalrådet kontaktet af kommunen vedrørende et arrangemnet for ældre / ensomme under coronakrisen. Vi har samarbejde med Pensionistforeningen, Ældrecenteret, hjemmeplejen. Bøgebjerg Idrætsforening og lokale borgere forsøgt at finde frem til ca. 80 som måske skal have følgere. Vi har en ramme på 100 personer og aftale med Stig og et orkester Dagslys fra Nyborg. Arrangementet skulle have været en julefrokost, men blev udsat pgr. Corona. Arrangementet afholdes når forholdene tillader det. Se bilag 1.

På et tidspunkt blev Lokalrådet gjort opmærksom på en manglende svelle i broen over Hundstrup Å. Vi kontaktede formanden for Veteranjernbanen og fik lov at hente tre sveller. Den ene af ejerne gårdejer Kurt Jensen og hans søn foretog så reparationen. Der er sendt billedmateriale til kommunen, som er øverste ansvarlige myndighed og de har godkendt reparationen.

Tilskyndet af kommunen har Lokalrådet arbejdet med at oprette to sheltere ved NAB. Der er lavet en aftale med Trente Mølle som formidler, når shelterne er en realitet. Kommunen står for alle ansøgninger om div. dispensationer. Vi skal blot prøve at søge de fonde, der er aktuelle og bestille shelterne når alt andet er på plads.

Til sidst vil Lokalrådet takke alle som har hjulpet med forskellige opgaver. Det gælder både fysiske med fx opsætning og nedtagning af badebroen, frivillig pleje af arealer, affaldsindsamling og hjælp til revision omm. Uden frivillige går det ikke.

Lokalrådets beretning marts 2019 til marts 2020.

Der er afholdt 10 møder i lokalrådet og 156 sekretariatstimer. Dertil mange møder i forskelligt regi.

Fynsland bad om Landsbyplaner, Handleplaner og nogle visioner for vores område. Vi samarbejdede med Bøgebjerg IF og andre aktører og sendte det til Fynsland, som sørger for at sammenfatte det med andre lokalråds.

Vi var tilmeldt Bøgebjergmessen den 10 marts. Der blev lavet en udstilling og på standen brugte vi vores nye projekter som kørte nogle billedvisninger fra vores aktiviteter, desuden delte vi ud af vores bosætningsmateriale m.m.

Vi har for nylig haft besøg af unge fra ØstruplundSpecialcenter for Unge og Voksne på Nordfyn. Gik på Den Røde tråd og de var meget begejstrede.

Efter borgerhenvendelse rettede vi henvendelse til kommunen om at få etableret fortov på Præstegårdsvejs nederste del. Det blev imødekommet, og både fortovet og indkørselen til ejendommen på hjørnet genetableret.

Vi har efter donering fra Skovgårdsfonden indkøbt et partytelt på 8×4 m. Vi har tænkt, at det skal kunne udlånes til officielle formål til arrangementer i byen. Det kan ikke udlånes til private arrangementer. Det var udlånt til Fester Åby.

Lokalrådeti afholdt borgerbudgettet og valgte elektronisk afstemning. Ængstelse for en skæv fordeling blev manet til jorden. Både Åstrup og Pejrup fik den største del af kagen. Det er vedtaget, at borgerbudgettet nu fortsætter permanent. Der har været god succes med afviklingen rundt omkring i kommunen.

Pensionistforeningen foreslog at der skulle indkøbes borde og stole til Abildhusets fællesrum og at der kunne ansøges ved Veluxfonden. Ansøgningen blev søgt gennem Lokalrådet pgr. af at vi har et CVR nummer. Ansøgningen blev imødekommet med 20.000

Igen i 19 havde vi en dag med indsamling af affald. I Pejrup var dagen fastsat til den 31 marts, altså samme dag som Naturfredningsforeningen. I Pejrup vasker man tillige vejskilte og byskilte. Der var god tilslutning begge steder og I vester Åby blev det til 14 sække skrald, som kommunen afhentede.

Thomas Gerber har gennem Lokalrådet indkøbt boks til fjernstyring af infoskærmene. Lokalrådet har betalt 588 kr. til indkøbet.

Det gamle mejeri i Åstrup. Ejeren der boede i Thailand er død og bisat derude. Lokalrådet fik en henvendelse fra Fåborg Midtfyn Kommune om at mejeriet skulle rives ned og grunden tilbydes til deling af de tilstødende naboer på favorable vilkår. Lokalrådet blev bedt om at tale med naboerne og begge naboer var interesserede. Det blev meddelt kommunen og nedrivningen er som bekendt i gang.

Problematikken omkring dyrlægegrunden. Lokalrådet har forsøgt at få kommunen til at overtage grunden med henblik på videresalg. Det blev afvist. Ulla Meilstrup fra Juridisk afdeling har undersøgt om vi kan fået adgang til at fjerne de to containere på grunden. Det kan vi ikke og en henvendelse til de tyrkiske ejere blev mødt af et meget negativt svar.

Dialogmødet med Fynsland og Lokal Plan udvalget. Et af punkterne var samarbejdet med andre udvalg end netop Lokal Plan udvalget. Der er nu givet grønt lys til at Lokalrådene kan samarbejde direkte med alle udvalg í kommunalbestyrelsen.
Budgetforhandlingerne. Lokalrådene blev gennem Fynsland taget med på råd i det oplæg som Fynsland udarbejdede og videregav til politikerne.

Repræsentanter for Lokalrådet har deltaget i møder hvor flg. spørgsmål blev forsøgt afklaret. Hvordan tilrettelægges processen med landsbyplaner således de i langt højere grad kan benyttes som et ”samskabende udviklings værktøj” mellem kommunen og lokalrådene til udvikling af de enkelte landsbyer og lokalområder? Processen kører fortsat.

Efter borgerhenvendelse har vi haft kontakt til FFV ang. Både regnvandsbassinet i Vester Åby og Åstrup. Der er i Vester Åby klaget over vækst af skræpper, som uhæmmet breder sig fra bassinet og ind i privat have. I Åstrup blev der klaget over brombærranker, som bredte sig ud over fortovet.
På de usolgte grunde på Møllehøj er der klager over tilgroning med bjørneklo og anden uønsket vækst. Vi har viderebragt ønsket om slåning inden frøsætning.

Stigruppen v. Hans Frost tog kontakt til Lokalrådet ang. et skilt op på Autocamperområdet ved havnen i Fjellebroen. Hans hentede det sidste skilt og der blev købt en egepæl til at sætte det op på. Hans Frost aftalte selv med havneledelsen.

Sct. Hans aften i Vester Åby. Vi prøvede at lave en legeseance for børn med flere aktiviteter kl. 16. Der kom ikke så mange børn før ved 17. tiden, men der var gang i legeredskaberne hele aftenen. Vi arrangerede gril mulighed. Der var 15 som grillede og senere var der ca. 70 personer til bålafbrændingen. Connie Hede holdt båltalen.
I Pejrup var der 65 til spisning og ca. 80 til bålet. Der var lavet et fakkeltog og børnene tændte bålet. Torkil Jensen holdt båltalen og der var musikalsk optræden af lokale musikere.

35 års jubilæum blev afholdt d. 7 september fra kl. 14. Som lokale udstillere viste Liss Sørensen sine malerier. Hans Frost udstillede noget af det stigruppen har arbejdet med, og Holger tømrer havde gamle ting med fra vandværket. Jørgen Gundertofte havde billeder kørende på skærmen. Vi bød på øl, vand, Asti boblevand og chokolade og kransekage og kaffe på kanden hele dagen. Hans Stavnsager deltog også og holdt tale.

Efter en masse roderi blev ansøgningen til bålhytten endelig afsendt d. 26 juni og Byg kvitteretde for modtagelse. Området hører under Lysbjergparkens lokalplan, og der skal dispenseres ang. hyttens udformning. Der er en 4 ugers nabohøring. Ansøgningen er nu godkendt og arbejdet går i gang når jorden kan bære derovre.

På et møde i regi af kommunen om landsbyudvikling påpegede vi en skæv fordeling af indsats områder angående byggegrunde. Næsten al byggeaktivitet er lagt nordpå og i Fåborg by. På baggrund af nu fem ønsker om byggegrunde i Vester Åby har vi påklaget dette. Vi har også påpeget ønsket om flere seniorboliger.

Badebroens pæle er medtaget og vi skal indkøbe nye pæle i år. Vi har også måttet indkøbe nye Waders af en bedre kvalitet og model.

I forbindelse med landsbyanalyserne indkaldte Lokalrådet til et borgermøde. Det blev afholdt i Pejrup forsamlingshus. Der var for få, der fandt tid at deltage, men vi fik alligevel mange input. FMK samarbejder med arkitektfirmaet SLA. Der blev efterfølgende indkaldt til Skype interview af lokalrådene og Connie og Torben deltog på rådhuset i Fåborg. Undersøgelsen skal bruges til landsbyudvikling.

Der har været problemer med at få fjernet plastaffaldet ved pladsen med haveaffaldscontainerne. Lokalrådet har haft rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning. Vi fik svar fra By, Land og Miljø ved Lars Henriksen. Han ville få løst problemet og det er sket.

Vi ville gerne have opdateret vores velkomstpakke. Der er pause i fællesspisningerne i Bøgebjerghallens Cafeteria og vi kan ikke give velkomstpakker, som vi ikke er sikre på holder. Vi besluttede nu at prøve at annoncere efter flere sponsorer på Face Book og Malene Klint Vejlby bød ind med kunstkort.

Lokalrådets beretning marts 2018 til marts 2019

Konstituering. Lokalrådet konstituerede sig som tidligere, se nederst på siden..

Dagplejere og Lokalrådet havde indvielse af de nye legeredskaber den 12 april. Lokalrådet havde ansvar for kaffe og service. Arrangementet blev rost. Desværre indfandt pressen sig ikke.

I forbindelse med arbejdsdagen på flagalleen blev vi lovet hjælp fra kommunen til at afsætte huller til 10 stænger om til hallen. Der er skiftet medarbejdere og vi har stadig ikke hørt fra kommunen. Det er utilfredsstillende. Vi har påtalt det over for medlemmer af forvaltningen og politikere.

Havecontaineren er ofte fyldt i perioder, hvor der kommer meget haveaffald. Mogens Dalgas passer pladsen. Det er svært at undgå fuld container i spidsbelastningsperioder. Lokalrådet har kontaktet forvaltningen og bedt om, at man reagerer hurtigt på opringninger om tømning.

Skiltningen i Lysbjergvænget er forvirrende. Der var et borgerønske om en bedre skiltning. Lokalrådet tog forbindelse til Forvaltningen og bad om et møde. Det blev afholdt, og der er nu opsat to skilte, hvorpå der står Ældrecenteret.

Kort og Stigruppen og Lokalrådet afslørede en divergens med forvaltningen ang. skiltning. Forvaltningen ønskede fuldstændig ensartet skiltning i hele kommunen og ville overtage projektet, og inddrage de midler gruppen har modtaget i støtte fra forskellige puljer. Lokalrådet indkaldte til et forsoningsmøde i Abildhuset med personer fra forvaltningen og det endte med en godkendelse af gruppens projekt. Forvaltningen gav 60 gule pile til at vise vej rundt på ruterne. Beløbet 16.750 kr. blev overført til Lokalrådets konto som vi aftalte, og kunne så hæves derfra. Gruppens arbejde er nu færdig, bortset fra Infoskilte, som aftales med Vejdirektoratet.

I forbindelse med møder med forvaltningen ang. Persondataforordningen, blev retningslinjerne sendt ud til alle i lokalrådet og alle har sat sig ind i de nye bestemmelser.

På grund af den varme sommer blev Sct. Hansbål i Vester Åby aflyst. Afbrændingsforbuddet blev ophævet så sent, at vi i Vester Åby ikke kunne nå at lave bål, men det blev afholdt med stort bål i Pejrup.

Connie og Halldor var tilmeldt styregruppen omkring borgerbudgettet. De andre i styregruppen var også medlemmer af div. lokalråd og udviklingsråd. Man arrangerede 3 møder og lavede fælles annoncering. Lars Nielsen fra Pejrup blev også medlem af gruppen. Der var 166.000 kr. som blev delt ud til hvert område med ca. 23.500 til hvert område. Da Svanninge meldte fra blev beløbet hævet med deres pulje og endte på 27.744. Afstemningen foregik elektronisk og resultatet blev:
Pejrup Forsamlingshus, køl og frys                     6494 kr.
Åstrup Forsamlingshus til borde og stole          10130 kr.
Fester Åby                                                               5683 kr.
Bøgebjerg Idrætsforening Scaterramper          5437 kr.

Lokalrådet har afholdt et møde med Reyhaneh, FMK, sikkerheds ansvarlig for trafikale tiltag og Jesper Steenberg Jensen ang. cykelstien på Bøgebjergvej. På mødet fremsatte vi ønske om en udvidelse af stien fra spejderhytten og ud til hallen og derfra en udbedring af stien til Pejrupcykelstien (Østersøruten). Mødet endte med at vi bliver sat i kø mht. udvidelsen. Den skal med i budgetaftale.
Stien fra hallen til Pejrupbommen bliver reetableret og vejpælene skal opsættes igen, men får ikke status af cykelsti. Det yderste stykke, hvor asfalten er skadet er blevet omlagt med ny asfalt.

Stigruppens arbejde med at få etableret en plads med skiltning omme ved højene på Dyssevej, blev fuldført og der er nu fin plads med en flot udsigt..

”Vores Fåborg og egn” bad om et møde med Lokalrådene den 28 juni 18. Vi deltog i mødet, men var kun med på en lytter. Formålet skulle være et bedre samarbejde og med Fåborg som lokomotiv for udvikling.

Bredbånd/Mobil. Lokalrådet aftalte med nogle borgere, at vi i første omgang stod for indsamling af tilsagn fra interesserede til at få en opkobling til bredbånd. Lokalrådet fik kontakt med Svend Åge Nielsen på Bøgebjergvej som samlede bindende tilmeldinger på Bøgebjergvej og Lokalrådet samlede tilmeldinger på Svendborgvej. Sammen søgte vi økonomisk støtte fra bredbåndspuljen. Lokalrådet fik del i puljen, og der bliver etableret bredbånd på Bøgebjergvej og Svendborgvej til Munkegårdsvej. Det bliver Stofa, der får arbejdet, og gravearbejdet starter i maj 2019.

Lokalrådet ansøgte Landdistriktspuljen om midler til at etablere en bålhytte / madpakkehytte på Sct. Hanspladsen. Vi fik 50.000 kr. Forvaltningen forlanger en statikberegning og vi har fået et tilbud fra ”Leg-Med” Der er søgt byggetilladelse, men på grund af travlhed i Byg har vi ikke hørt noget endnu. Vi har talt med Søren Kristensen for at fremskynde tilladelsen. Afventer stadig.

Der blev afholdt åben hus i forbindelse med Abildhusets 25 års jubilæum d. 17 august. Der var flot besøg i løbet af de timer der var åben. Der blev beværtet med vand, vin, øl og kaffe med kage. Om aftenen var der grillparty for husets brugere.

Nyt Stiprojekt. De 5 Lokalråd i den gamle Fåborg Kommune har etableret et nyt samarbejde ang. registrering af kirkestier, hovstier, postruter, cykelruter m.m. Der har været afholdt et møde, hvor vi aftalte, at vi hver især til efterfølgende møde kom med hvad vi vidste om ovenstående. Meningen er at der skal laves en portal på FMKs hjemmeside, i første omgang styret af Fynsland og lokalt af lokalrådene. Kommunen har afsat midler til en del af projektet.

I forbindelse med borgerbudget bevilling til petanquebane ved Åstrup gamle vandværk i 2016 indkaldte vi til møde med folk fra forvaltningen med henblik på at få gang i sagen igen. Der skal dannes en forening for hele projektet. Foreløbig er det den gamle vandværksbestyrelse som har leveret grunden tilbage til kommunen, og kommunen har accepteret. Der er ikke udfærdiget skøde endnu. Vi afventer.

I forbindelse med De 5 Lokalråds bosætningsprojekt støttet af LAG midler er der problemer med den endelige godkendelse. Vi er underkendt for et beløb på mellem 5000 og 6000 kr. pr. lokalråd. Vi har anket måden Erhvervsstyrelsen har opgjort frivillighedstimer og en dom om overtrædelse af armslængdeprincippet. Vi afventer en afgørelse.

Lokalrådet er opmærksom på dyrlægegrunden. Den er ved at gro til i ukrudt. Vi har kontaktet kommunen v. Ulla Meilstrup, byggegrunde FMK og borgmester Hans Staunsager om evt. overtagelse af grunden og udbyde den til salg. Kommunen tøver og vi afventer.

Kommunen har kørt en turnus med oprensning af gadekær og endelig er turen kommet til Åstrup. Vi havde et møde med Majken Asserbo fra Natur og Park og aftalte, at det sker i to omgange. Første del rydning af hegn og buskads og anden del i samarbejde FFV om oprensning og fjernelse af slam fordi gadekæret fungerer som regnvandsbassin. Slammet aftages af lokal landmand.

Niels Krogh har haft kontakt til Parkafdelingen v. Helle Mølgård Christensen og fået 14.000 forårsløg til udplantning ved Fuglen. Der blev over Facebook og mund til mund indkaldt til arbejdsdag d. 3 nov. Der mødte ca. en snes frivillige op og arbejdet var hurtigt overstået. Nu blomstrer det deroppe og det er flot.

Der blev arrangeret indvielse af stinettet lørdag d. 3 nov. Afviklingen foregik i Abildhuset. Connie bød velkommen. både Hans Frost og Birte Tommerup og fortalte lidt om det store arbejde, det har været med at få alt på plads, og takkede de frivillige, der kom og hjalp på dagen med opsætning af skilte og pile.

Der var i året ca. 23 tilflyttende familier. Nogle har bedt om velkomstpakke, men vi har ikke haft kontakt til alle og nogle er lokale rokeringer. Repræsentanter for lokalrådet deltager i Kommunens velkomstarrangementer på Rådhuset i Fåborg 2 gange om året. Her har vi haft lejlighed til at møde nogle tilflyttere, som vi ikke tidligere har hilst på.

I kommunens Udviklingsstrategi bliver der ikke gjort nok ud af yderområderne og det skal styrkes. Vi blev på et møde opfordret til at der i foreninger og div. råd, udarbejdes handlekataloger for de enkelte landsbyer med henblik på at få udviklet landsbyerne. Vi skal blive bedre til at markedsføre områderne og synlig gøre os og fortælle de gode historier.

Vi har for nylig haft besøg af ØstruplundSpecialcenter for Unge og Voksne på Nordfyn. De havde set en mulighed for at få en dagstur ved at søge på nettet og var stødt på den Røde Tråd. Alle havde en god oplevelse.

Uffe Pedersen, Løkkemarksvej, Vester Åby har hjulpet med at installere Lokalrådets nye computer og doneret en projekter til Lokalrådet. Det takker vi for.

Der har været borgerhenvendelser ang. Fortov på Præstegårdsvej. Man skulle gå på til tider vådt græs på nederste del. Lokalrådet rettede henvendelse til kommunen om at få etableret fortov, og det er nu sket.

Lokalrådet har ofte været deltager i arrangementer, hvor regn har sat en dæmper på aktiviteterne. Vi søgte Skovgårdsfonden om midler til indkøb af et telt. Det blev til telt på 5×8 m og vi takker for de midler vi blev tildelt. Teltet skal kunne udlånes til foreninger til officielle almene formål til arrangementer i området, men det kan ikke udlånes til private arrangementer. Nøjagtige vilkår for udlån er ikke helt fastsat, men det bliver gratis at låne det.

Lokalrådet havde en stand på Bøgebjergmessen den 10 marts. Der blev lavet en udstilling og på standen kørte vores nye projekter nogle billedvisninger fra vores aktiviteter, desuden delte vi ud af vores bosætningsmateriale m.m. Vi havde mange gode dialoger med besøgende.

I 2018 har Flagalleen har været oppe 27 gange. Tak til Flagalleens arbejdssjak for deres arbejde.

Repræsentanter fra Lokalrådet har deltaget i 35 møder og brugt ca. 170 timer på lokalrådsarbejde.

Sponsorer på velkomstpakken.

Konnerup & co. Chokolade, Svendborgvej 399, Vester Åby
Dagli’ Brugsen, Svendborgvej 419, Vester Åby. Velkomstpakke.
Bøgebjerg IF. 1 års medlemskab for 1 person af husstanden.
Bøgebjerghallens Cafeteria, Bøgebjergvej 11, Vester Åby v. Stig Fabricius spisebilletter til en fællesspisning.
Salon Miro v. Susanne Andersen, Svendborgvej 426, Vester Åby
Leif Nykilde Nabgyden 46, 5600 Fåborg. Massage
Bøgebjerg Lokalråd velkomstvideo, velkomstblad og Bøgebladet.

Sponsor på Flagalleen med gratis opstaldning af flagtrailer Hans Henrik Johansen, Sydfyns Dækhotel.

Bilag 2.

Visioner for året 2019:

At få et tættere samarbejde med andre foreninger og organisationer og sammen udforme handlekatalog for vores område.

Lokalrådets 35 års jubilæum afholdes d. 7 september fra kl. 14. Vi vil prøve at få lokale udstillere til at fylde Abildhuset med deres kreationer. Vi vil byde på øl, vand, Asti boblevand og chokolade og kransekage og kaffe på kanden hele dagen. Vi vil prøve at få Gunnar Landtved, formand for Fynsland, og evt. politikere til at holde tale.

Vi har konstateret, at visse dele af Den Røde Tråd mangler vedligeholdelse. Vi vil indkalde til at afholde en arbejdsdag deromme.

At få opført bålhytte / madpakkehus på Sct. Hans pladsen.

I samarbejde med Visit Fåborg, Trente Mølle eller andre aktører at få opført en shelter ved Nab strand. Den vil komme til at ligge i forlængelse af perlerækken af sheltere langs øhavets kyster. Shelteren skal formidles af Bookenshelter.dk

At få gang i bebyggelse af Dyrlægegrunden, og lov til at fjerne de to containere. Vi har aftager til dem, hvis de kan fås til kostprisen for at fjerne dem.

Få gang i de nedlagte erhvervsbygninger og evt. ny på industrigrunden på Rolighedsvej gennem samarbejde med kommunen.

Slutte af med at spørge jer fremmødte hvad I har af forslag.

Konstituering:

Formand: Connie Hede, Vester Åby
Næstformand: Kirsten Simonsen, Vester Åby
Sekretær: Halldor Sørensen, Vester Åby
Menige medlemmer:
Lena Frederiksen, Vester Åby
Lars Biilmann Vester Åby
Torben Bentsen Pejrup

Kasserer Hanne Jørgensen Vester Åby

Lokalrådets beretning marts 2017 til marts 2018

April.
Efter ansøgning til flere fonde med afslag fik vi tilskud fra kommunen til en garage til flagalleens trailer. Hans Henrik Johansen, Svendborgvej, sponsorerede plads i sin hal. Bjarne Madsen, Skovgårdens Træ- Jord og Beton gav tilbud på arbejdet, og det blev færdiggjort en god måneds tid senere. Vi har fået en fin garage med egen port.

I forbindelse med legepladsen for de helt små mente vi der var for få legeredskaber, faktisk kun 4.. Vi ansøgte landdistriktpuljen om 60.000. Vi fik 20.000 men efter et par møder med Lisbeth Østergård fra forvaltningen fik vi forhandlet os til 112260,00 kr. Dette var muligt hvis vi brugte frivillighedstimer i klargøring af pladsen og opsættelse af nye legeredskaber. Vi har samarbejdet med dagplejerne om udvælgelse af redskaber og frivillig arbejdskraft til projektet. Legepladsen blev færdig sent på året, derfor indvies de nye redskaber d. 12 april i år.

I forbindelse med Lutheråret har vi haft adskillige møder i Præstegården om planlægning af Kirkens døgn. Samarbejdet inddrog flere foreninger. Både fra os og fra kirkeligt hold var der stor tilfredshed med alle arrangementerne, lige fra salmemaraton, kirkegårdsvandringer, rundtur i præstegårdshaven og udstillingerne i Præstegården og Abildhuset. Aftenens spisearrangement fik også rigtig mange roser. Både Morten og Jeanette for maden, som var Pochetta, og selve de optrædende med sange og taler fik også ros.

Den vandrende pind. Kort efter planlægningsmødet med Lisbeth Østergård dukkede en træstamme op på trekanten ved kirken. Kontakt til forvaltningen, Facebookopslag og mails løste ikke mysteriet, og enden på det blev, at Lars Biilmann trak den ned på legepladsen og der bliver den liggende.

Maj/juni.
I forbindelse med Svendborgvej 429 tog vi kontakt til ejerne, Anatolien Invest, som er bosiddende i Svendborg. Vi aftalte et møde med dem i Abildhuset, hvor vi fortalte om de muligheder, der er for hjælp til nedrivning. Vi fik deres tilladelse til at gå videre, og med os som mellemmænd udfyldt de nødvendige papirer. Sagsbehandlingen har været lang,men den 28 august fik vi mail fra forvaltningen: Jeg kan komme med den glædelige nyhed at Teknik- og miljøudvalget har valgt at imødekomme ansøgningen. De har afsat midler til nedrivning. Der er brugt mange timer på at få dyrlægeboligen fjernet. Langt om længe er det lykkedes.

Vi deltager to gange om året i velkomstmøder på rådhuset i Fåborg. Mødet er arrangeret af kommunen, men her får vi en god snak med nogle af de nye tilflyttere i vores område. Vi har velkomstpakker med til de tilflyttere vi ikke har været ude ved.

Lokalrådene i den gamle Fåborg Kommune har lavet en hvervefolder og video om området. Vi har brugt mange timer på dette. Der er d. 30 og 31 maj lavet optagelser i to tempi. En dag med interviewoptagelser. For vores område med Gunild på skolen, Jean fra Damas og Morten slagter fra butiksdelen. Disse optagelser foregik med fastkamera. Droneoptagelserne foregik på skolen med optagelser af skolepatruljen, elever i skolegården og elever på vej ind i bussen og afgang fra skolen. Dernæst optagelser på Damas af fabrikken og aktiviteter deromkring. Dernæst til Fjællebroen Lystbådehavn, hvor havnefoged Hans Hansen kom sejlende ind i havnen og senere røgtede sin rejeruse.

I forbindelse med Syrenfestival andre steder i kommunen indkøbte vi 48 dværgsyrener, som er plantet på skråningen henne ved Sct. Hanspladsen af frivillige. Pengene til indkøbet er de sidste af Landdistriktspuljemidlerne som oprindelig blev givet til projektet. Pengene skulle bruges til planter.
Der er brugt utrolig mange frivillighedstimer på Sct. Hanspladsen og de er uundværlige i det det stadige arbejde med at holde og udvikle pladsen.

August

Vi arbejder stadig med at søge fonde til en bålhytte på Sct. Hans pladsen til gavn for cykelturister, men også lokale. Vi har søgt 4 fonde, men har fået afslag. Målet med en bålhytte er dels lokalt, men også at få cykelturister til at blive lidt længere i byen og evt. lægge nogle penge hos Konnerup og i Dagli Brugsen.

Kort og stigruppen. Vi har ansøgt midler for kort og stigruppen. Der blev bevilget 9000,00 kr. til udarbejdelse af kort o.l. Der bliver arbejdet i hærdigt i gruppen. Der er lavet opslag på lokalrådets hjemmeside, men de er ikke tilgængelige endnu. De har kortlagt indtil dato 5 vandreruter med tilhørende QR koder med fortællinger om området. Gruppen mangler koordination med kommunen ang. skiltetyper. Vi har rykket for det flere gange.

Vi har deltaget i adskillige møder omkring Borgerbudget og afviklingen af det. I år blev det bestemt, at hver lokalråds omegn, fik deres egne midler og sammen med borgerne afgjorde uddelingen af dem. Vi havde annonceret og indkaldt til møde om det, men der kom kun 1 deltager. Derfor lavede vi et samarbejde med Skolebestyrelsen og  Bøgebjerg Idrætsforening og afviklede et møde i Bøgebjergskolens Aula, hvor midlerne blev uddelt. Ordningen fortsætter og der er udmeldt beløb til det sydlige område.

Lokalrådet viste opmærksomhed og deltog i afskedsreceptionen for skoleleder Jørgen Christensen.

Sept.
I forbindelse med projekter til borgerbudgettet 2017 har lokalrådet ansøgt godt 6000,00 til en befæstet sti til fra cykelstien ind til bålpladsen. Vi fik det søgte beløb og Per Hansen har fået opgaven, som udføres, når Per mener jorden kan bære hans maskiner. Stien skal lette adgangen til bålpladsen og bænkene for både cykelturister og gangbesværede.

Vedrørende vandværksgrunden i Aastrup. Vi ansøgte og fik 16000,00 til projektet. Man i fuld gang og vi har fået en briefing af Svend Erik Linnebjerg. Det er ikke nødvendigt at få ændret lokalplanen, og idet projektet kører, har forvaltningen lovet at puljemidlerne er tilgængelige også i 2018. Med mindre vi bliver kontaktet blander vi os ikke mere.

Vi henvendte os til menighedsrådet om bevaringsværdige gravsten. Alle sten har jo en historie bag sig. Proceduren for disse sten er meget forskellig for kirker i hele landet.
Et forslag går ud på (efter at familien har sagt nej til at overtage stenen) at affotografere de ikke bevaringsværdige sten før de bliver afhentet til knusning. Billedfilen sendes til lokalarkivet i enten Aastrup eller Vester Aaby, som så kan arkivere den eller videresende til andre lokalarkiver.
Retningslinjer for om en sten er bevaringsværdig kunne afgøres af et udvalg, hvor repræsentanter for både menighedsrådet og lokalrådet kunne være repræsenteret og afgøre om en sten er bevaringsværdig. Det ville give et bredere vurderingsgrundlag.

Oktober.
De to næste måneder har været lidt stille pgr. af kommunalvalget.

Henvendelse til regionen og kommunen. En borger har gjort os opmærksom på en uheldig linjeføring ang. forløbet af en ny cykelrute ”Østersøruten” eller N8. Ruten ledes fra Svendborgvej ned ad  Skadegårdsvej til Munkeparken og Strandvejen. Det giver anledning til undren når ruten lægges ”langt” fra f.eks. den lokale brugs og Konnerup som også sælger is i vester Aaby. Der er cykelsti i begge sider af vejen hele vejen igennem Vester Aaby, med høje kantsten og grøn markering af opmærksomhedszoner.
Tilbagemeldingen fra regionen er at skiltningen bliver flyttet, så cykelturister ledes forbi Konnerup og ned ad Strandvejen.

Nov.
Der var problemer med lyset på containerpladsen. I den forbindelse skrev vi til teknik og miljø. Vi har nu fået opfyldt vores ønske om at få monteret en sensor, der tænder og slukker efter behov.

Marianne Malmros meddelte, at hun udtrådte af lokalrådet. Hun havde for meget om ørerne og følte ikke hun udfyldte sin plads. Lokalrådet har taget hendes beslutning til efterretning og siger tak for det arbejde Marianne har bidraget med.
Jan.
Handlekatalog. Fynsland efterlyste sammen med Lokal- og Planudvalget konkrete tiltag i lokalområdet både på den korte og den lange bane. For vores område har vi nævnt gruppen ”Kort og StigruppenDer er tiltag for at afdække mere om historien omkring Voldstedet ved Nakkebølle og skilte ved stedet. Bålhytte ved Sct. Hanspladsen. 3 afslag fra fonde.  Bredbåndsdækning og mobiltelefoni i området. Cykelsti til hallen med belysning, og helst udvidelse af cykelstien til Pejrupstien.

Februar.

Der er indkøbt 10 nye stænger til flagalleen. De skal monteres på arbejdsdagen i april. De er tænkt til at sættes op til hallen, når der festes derhenne. De skal bestilles særskilt og der aftales i arbejdsgruppen betingelserne herfor.

Connie har haft kontakt til forvaltningen ang. oprensningen af gadekæret i Åstrup. Det er blevet lovet, at der snart sker noget, så området bliver fint og rekreativt

Marts

I forbindelse med den nylige afvikling af Bøgebjergmessen brugte vi lejligheden til at tale vi med borgmester Hans Stavnsager om cykelstien fra Spejderhytten på Bøgebjergvej og ud til Pejrupstien. Vi har tidligere flere gange rykket for en udvidelse. Hans Stavnsager var positiv og bad os sende en henvendelse til ham, så ville han prøve at få opprioriteret udvidelse og istandsættelse.

Lokalrådet har deltaget i 22 møder i forbindelse med kommunale arrangementer, Fynsland, De Maritime Lokalråd og andre plus egne møder.
I 2017 har vi brugt 136 timer på sekretariatsmøder i Abildhuset.

Lokalrådets beretning marts 2016 til marts 2017

April. Møde med kommunens repræsentant Reyhaneh R. Hosseini for Vej og Park. 1. Cykelstien til hallen som vi har ønsket videreført. 2. Pejrupcykelstien – vedligehold. 3. Hjørnet Strandvejen, Skadegårdsvej/Munkeparken med sætninger. 4. Fortovspligten på Skadegårdsvej – kommunen har accepteret at dampe fortovet. Noget er lavet – noget er på venteliste.
Flaggarage ved Abildhuset. Byggetilladelse er i hus og vi har søgt tre fonde om midler til at bygge. Albanifonden, Nordeafonden og A.P. Møllerfonden. Afslag på alle. Kommunen er inde over og prøver at hjælpe med en løsning. Vi blev rådet til at søge moderniseringspuljen, hvis vi selv kunne skaffe et blivende sted.
Bannere ved Bøgebjergskolen. Lokalrådet har været medsponsor på bannerne. Bannerne kan skiftes for at lave PR for både skolen og forskellige events i lokalområdet.

Maj.
 I samarbejde med Fynsland er der oprettet fælles forsikring for frivillige, som dokumenteret hjælper i Lokalrådsregi. Hjælpere skal noteres inden arbejdet går i gang.
Dialog kommunen ang. nedrivning af de grimme bygninger i Vester Åby. Det har drejet sig om Svendborgvej 403 og dyrlægeboligen. Historien viser at 403 er nu solgt.
Søgt kommunal støtte til Internet i Abildhuset med begrundelse i besparelsen i Åstrup nu da Aastrup Folkemindesamling er flyttet til her til  – afvist.

Juni.
 Da Kragesø Spejderne ikke afholdt Sct. Hans bål stod vi for arrangementet. Det var godt besøgt indtil regnvejr afbrød arrangementet og folk flygtede hjem.  Med hjælp fra Niels Erik Thing og Åge Kirkegård fik vi dog godt gang i bålet og alt blev brændt.
Vi fik 5000,00 fra Skovgårdsfonden til hjælp til bålplads på Sct. Hanspladsen. Per Hansen har udlagt stabilgrus, som blev udjævnet af frivillige. Frivillige har plantet tulipanløg langs kanterne og tillige har frivillige været hjælpsomme med at holde pladsen. Frivillige har brugt over 400 timer på pladsen. Tak for det.
Vi blev fra kommunen bedt om at pege på kulturmiljøer. Vi blev enige om at udnævne filmstudierne og de aktiviteter der er omkring dem, men er ellers ikke involveret.

August.
 Vi har deltaget i en møderække med forældre og pædagoger i Korinth for at prøve at fastholde Korinth børnehave. Det lykkedes ikke, men SFO ordningen fortsætter.
Vi har haft kontakt til Hroar Nielsen, vejingeniør i FMK ang. viadukten på Faurshøjvej i forbindelse med 100 års jubilæet for jernbanen. Vi blev lovet at kommunen ville fælde træer omkring broen, rense og male rækværket inden november. Det skete og vi søgte om 7500 kr til afvikling af jubilæet, hvor vi samarbejdede med Vester Aaby Sogns Folkemindesamling om markering af begivenheden. Vi fik afslag, men Gerda havde lavet en flot udstilling, som desværre kun blev besøgt af godt en snes stykker.
Vi deltog i nedsættelse af arbejdsgruppe til borgerbudgettet. Karen Steffensen og Rikke Bang Sørensen var repræsentanter for vores område.

Sept. Åben Hus arrangementet i Abildhuset. 44 personer i alt. Vi gentager i 2017. Datoen kommer senere.
Møde med den kommunale direktion rep. ved direktør Louise Thule Christensen og Bjarne Brøndgård. Alle lokalråd fremlagde hvad de hver især er i gang med og hvilke ønsker vi har til samarbejdet med kommunen.
Vi fik doneret 15 kasser tulipanløg, som blev plantet af frivillige på Sct. Hanspladsen.

Okt. Allerede i jan 2016 søgte vi om forlængelse af havecontainerordningen.  Det blev bevilget. 1 november ansøgte vi igen. Denne gang om at få en helårsordning af container til haveaffald, så containeren står her hele året. Ansøgningen blev behandlet politisk og derefter imødekommet.
Vi har bestilt 2 udhængsskabe ved Kurt Pedersen i Åstrup til formidling af nyheder. Et skab til muren på Abildhuset og et i Åstrup.

Nov.
 Vi søgte ca. 60.000 til forbedring af legepladsen ved Præstegårdsvej. Vi har fået 20.000 kr. Vi har i samråd med dagplejerne valgt nogle af Kompans legeredskaber. Derefter blev aftalt møde med en embedsmand, Lisbeth Østergård,  som lovede os, at kommunen kunne give os mere for pengene, hvis vi overlod indkøbet til dem. Der er nu indhentet tilbud på en spritny legeplads ved to firmaer, Uno og Kompan. Vi afventer resultatet.

Dec. Vi deltog i udlodningen af Borgerbudgetpuljen. Det skete på det gamle bibliotek på Grønnegade i Fåborg. Bøgebjerg Lokalråd ansøgte for Åstrupborgerne 16000 kr. til etablering af petanquebaner, hyggekrog med bænke og grillplads på det nu nedlagte vandværks arealer samt indretning af huset til fælleshus. Det blev i mødekommet.

Jan. 17. Ang. Gadekær i Åstrup har vi sendt en henvendelse igen. Der er på nuværende besluttet at renovere to gadekær, men flere kan komme i spil.
På Fynslands egnsmøde fik vi forklaret om tiltaget ”Syrenfestival”. En gruppe arbejder med et projekt hvor alle syrenhegnene i kommunen skal registreres samt hvor mange kilometer syrenhegn vi har i kommunen. Hegnene skal stævnes hvert 10 år i rækkefølge.

Feb. I forbindelse med Åstrup Skoles salg har det fremsat ønske at få tinglyst adgangsret til legepladsen på Åstrup Skole. Vi har vi fået afslag fra kommunen, men der kan måske vise sig andre muligheder.

Marts. Vi deltog i Bøgebjergmessen 5 marts. Standen var godt besøgt og vi havde nogle gode dialoger.
Vi brugt ca. 150 arbejdstimer i lokalrådet uden at tælle timeforbrug til møder med. Vi har deltaget i ca. 34 møder, arrangeret enten af os selv, kommunen eller Fynsland.
Fremtid

Abildhuset. Der er lavet en brugeraftale for Abildhuset. Oplægget skal godkendes af kommunen. Der er 6 foreninger som har adgang til huset og har fået udleveret nøgler. Det er Lokalrådet, Vester Åby, Åstrup og Pejrup Pensionistforening, Vester Åby sogns Folkemindesamling, Åstrup Folkemindesamling, Vester Åby, Åstrup og Pejrup Hjertestarterforening og Dagplejen. Vi har fået hævet beløbet til Abildhuset med 1000,00 kr. Det udgør nu 11000,00
Sct. Hanspladsen. Vi har planer om en bålhytte inde i hjørnet derovre. Ideen er at både cykelturister og turister i almindelighed skal lade sig friste til at gøre ophold. Vi opsætter info skilt med oplysning om området og pil til Brugsen og Konnerup m.fl. Kommunen er inde over og vi har fået dispensation til at opsætte bålhytten. Vi er gået i gang med at søge fondsmidler til færdiggørelse af projektet. Et restbeløb på små 5000,00 tænkes brugt til syrenbeplantning på skråningerne. Dette i forbindelse med syrenfestival i de maritime lokalråd.

Flagalleen. Vi har søgt og fået 25000 kr. af moderniseringspuljen til en etablering af et blivende sted for flagalleens trailer. Det bliver hos Hans Henrik som har taget sin gård af salgslisten.

Lutheråret. Vi har deltaget i flere møder i Præstegården ang. arrangementer. Der skal foregå flere ting henover året. Det store arrangement bliver afholdt 8 – 9 sept. Her skal der være boder og gøgl, fællesspisning, fakkeltog til kirken og salmesang m.m.
De maritime lokalråd. De 6 lokalråd fra den gamle Fåborg Kommune arbejder sammen om at lave en folder til promovering af det sydlige/sydvestlige del af FMK. Der arbejdes både med et papir- og et filmprojekt.
Møde i Fynsland ang. fremtidig struktur og dermed arbejdsbetingelser for lokalråd. FMK inddeles i tre egne og hver egn har to repræsentanter i bestyrelsen. Møder holdes på skift i de forskellige lokale områder.

Konstituering: Efter årsmødet konstituerede vi med det samme lokalrådet for næste år.
Formand Connie Hede, Vester Åby
Næstformand Kirsten Simonsen, Vester Åby
Kasserer Hanne Jørgensen, Vester Åby
Sekretær Halldor Sørensen, Vester Åby
medlemmer.
Lena Frederiksen, Vester Åby
Marianne Malmos, Åstrup
Lars Biilmann, Vester Åby

Lokalrådets beretning marts 2015 til marts 2016

April: Året startede med at byde Charlotte velkommen som nyt medlem af lokalrådet og tak til Torben Hansen for arbejdet i forbindelse med Brugsen. Vi fik sagt velkommen til Jesper ny brugsuddeler. Charlotte og Lars blev medlemmer af butiksrådet. Så har vi haft store anstrengelser på at fastholde aktiviteter på Åstrup Skole, sådan at Åstrup Folkemindesamling kunne blive på skolen. Vi har haft møde med politikere og med embedsmænd, med Leif Sørensen fra Trente Mølle og Bestyrelsen for folkemindesamlingen om evt. shelterplacering ved bålhytten. Vi afleverede en ny velkomsttekst til kommunens tilflytterportal. Vi har presset på for at få udvidet fibernettet i Åstrup, men Energi Fyn ville ikke gå ind i det med det kundegrundlag der var. Grupperne fra Borgermøderne i hallen kører med vekslende styrke. Mange af grupperne har overlapninger.

Maj. Deltog i planlægningen af borgerbudgettet. Vi var ikke tilfredse med den valgte model. Vi har søgt og fået 11.000 kr. af landdistriktspuljen til arbejdet på Sct. Hanspladsen. I samarbejde med andre lokalråd opfordret Fynsland til at arrangere møde ang. forsikring af frivillige. De maritime lokalråd arbejder sammen om udvikling af film, pjecer og materiale til promovering af det maritime område. Rådene har fået midler fra landistriktspuljen på 40.000 og er indstillet til LAG SØM med 100.000. Økonomien kører uden om lokalrådene. Vi indberettede rust på de grønne pæle og skjolder på stenene ved kirken til vejdirektoratet.

Juni: Vi deltog i egnsmøde i Korinth med Fynsland, LP-udvalget og lokalråd med foredrag om udvikling i landdistrikterne. Søren Kristensen (bygningsansvarlig) for Abildhuset har på Lokalrådets opfordring foranlediget, at der kommet nye lamper op forskellige steder i Abildhuset. Der er på opfordring indkøbt en opvaskemaskine til Abildhuset. Halldor har udarbejdet en tegning over flaggarage, som blev sendt til kommunen. Tegningen er med få tillempelser blevet godkendt og vi har søgt Nordea om fondsmidler. Vi har fået et overslag på ca. 200.000 kr. August: Efter forespørgsel fra skoleinspektør Jørn Christensen fik vi oprettet et hjælpekorps til skolepatruljen, Det fortsætter til sommerferien. På opfodring har vi haft en dialog med Lisbeth Østergård fra FMK om renovering af petanquebanerne i Åstrup. Kommunen vil ikke hjælpe, men vi vil prøve at skaffe sponsorer. Ved Åben Hus dagen i Abildhuset, var der 36 der deltog i grillfesten. Vi havde en fin dag med krolf og snak. Villy Anneberg havde igen lavet hjemmebag. Der var et overskud til fælleskassen på 327 kr. Vi skal have finjusteret arrangementet til næste gang. Niels Krogh indhentede tilbud på Lys på Fuglen på 29000. Vi støttede gerne op i forbindelse med fondssøgning, men havde ellers ikke noget med det at gøre. Sept. Lokalrådet har bidraget med 1500,00 til hjælp til indkøb af bannere til den nye skiltning ved Bøgebjergskolen. Vi har været medvirkende til at Abildhuset blev malet. Så deltog vi med en stand i et møde planlagt af Ældrerådet og Kommunen på Ringe Rådhus. Her præsenterede vi de tiltag, der er aktuelle for de ældre borgere i vort område. Vi delte ud af Bøgebladet og fik en snak med folk, der henvendte sig til os. Vi deltog i et møde arrangeret af FMK ang. haltilskud. Vi protesterede i samarbejde med Bøgebjerg IF imod de besparelser, som i vores område rammer hårdt. 24 sept deltog vi i møde om kommunens Fritids- og Friluftsstrategi. To oplægsholdere og workshops. Kommunen arrangerede et velkomstmøde for tilflyttere. Vi deltog med en stand og inviterede også Britt Christoffersen fra Bøgebjerg IF til at deltage, hvilket hun gjorde. Kontakt til FMK og Kulturarvsstyrelsen ang. misligholdelse af dysserne. Dysserne blev allerede dagen efter ryddet for uønsket begroning og Kulturarvsstyrelsen vil besigtige stensætningen, som er ved at skride nogle steder. I forbindelse med Åstrup Folkemindesamling har vi flere gange henvendt os til Forvaltningen for at få åbnet for el og internet. Det lykkedes endelig, sikkert med et skub fra Niels Moritzen.

Okt. Fra kommunens side blev vi bedt om igen at udarbejde et nyt velkomstskrift, som kunne passe ind i FMKs skabelon på hjemmesiden og uddeles til tilflyttere, som er reelle tilflyttere. Lokalrådet bekostet routerforstærkning i Abildhuset. Vi vil prøve at få FMK til at betale internetforbindelse når Åstrup Folkemindesamling etableres her. Egnsmøde på Fåborg Rådhus med deltagelse af lokalrådene i det maritime sydfyn. Vi talte byforskønnelse og puljemidler, der kun må andvendes i små bysamfund under 3000 indbyggere. Ren by, gadekær, forsikringsforhold for frivillige og desuden aflagde hvert af de deltagende lokalråd beretning om hvad der lige netop skete i deres område.

Nov. Vi gjorde indsigelse i mod proceduren i forbindelse med Borgerbudgettet. Det var ikke i orden at kalde 4 finalister på scenen bede dem om at redegøre for deres projekt derefter og give dem et kort afslag.  Vi havde forventet en politisk vurdering og tildeling af større eller mindre summer til hver af de 4 finalisters projekter i forhold til udviklingsstrategien. Vi fik desværre en henvendelse fra Niels Moritzen om at vi skulle finde nye kasserere til Lokalrådets konti og Abildhusets fælleskasse. Niels foreslog selv Hanne Jørgensen som kasserer til Lokalrådet og Connie kontaktede Gunnar Frederiksen, som sagde ja til at være kasserer for Abildhuset. Charlotte, Connie og Halldor var til møde på Tøjstrup Gods ang. civilsamfundsstrategi. Mødet drejede sig om øget frivillighed i kommunen: 1. Samarbejde mellem FMK og foreninger. 2. Rummelighed i foreninger, så alle kan være med. 3. FMK lave rammer så unge bliver tiltrukket til frivillighed. 4. Hvordan identificeres og understøttes lokale ildsjæle. Vi er blevet kontaktet ang. flygtningesituationen. Bortset fra Åstrup skole kan vi ikke udpege boliger til flygtninge, og har ikke reageret på henvendelsen. Dialog med forvaltningen angående processen med at flytte Åstrup Folkemindesamling til Abildhuset. Lokalrådet har haft mange initiativer i gang for at bevare deres forbliven på Åstrup skole, som de selv ønskede. Vi blev fejet bort af en genindkaldt embedsmand, og senere fik vi en undskyldning for forløbet af to chefer Maj Brit Jensen og Hasse Vinterberg i Abildhuset med Niels Moritzen som deltager i mødet. Efter aftale med de andre brugere af huset aftalte vi ved samme lejlighed, at Åstrup Folkemindesamling var velkommen her.

Dec. Møde med bestyrelsen for Åstrup folkemindesamling i Abildhuset ang. flytningen.

Jan 2016 Niels Moritzen bad om afløsning som tovholder på flagalleen. Han ønskede, at et medlem der både var medlem af flagealleens arbejdshold og lokalrådet overtager tovholderjobbet. Halldor overtog tovholderjobbet på den måde, at han stoppede som praktisk hjælper med arbejdet med opsætning og nedtagning, hvor han blev afløst af Mogens Dalgas. Ordningen om containeren til haveaffald ophørte med udgangen af jan 16, og skulle genforhandles politisk. Vi afgav høringssvar om affaldsmængde og disciplin på pladsen og ønskede at containerordningen skulle fortsætte. 23 febr. blev fortsættelse af ordningen vedtaget i teknik og miljøudvalget på baggrund af høringssvaret. Gyvermosevej i Åstrup har været oversvømmet og vi har haft rettet henvendelse til FMK om det, for der er en plan for renovering af gadekær, som måske skal fremskyndes. I Vester Åby har der været borgerhenvendelse om oprensning af gadekæret her. Det viser sig at være et overfladevandsbassin og der har vi rettet henvendelse til FFV spildevand, da der så er tale om vandafledning. Til mødet med Lokal- og Planudvalget i Bøgebjerghallens Cafeteria var vi ca. 30 deltagende incl. politikere. Der var indlæg fra pensionisterne, Bøgebjerg IF og Bøgebjerghallen herunder den planlagte multibane, indlæg omkring skoleaktiviteter, om saneringsejendomme, hvor Jørgen Gundertofte har leveret billedmateriale, Lys på Fuglen og meget mere. Fra lokalrådet blev der suppleret med indlæg om det arbejde vi har været direkte involveret i. Det er et ønske at Krage Søspejdere overlever den nuværende krise, og Lokalrådet har derfor forsøgt at finde nye kræfter til at gå ind i arbejdet. Vi må sige det ikke er lykkedes. Lokalrådet har længe forsøgt  at få folk fra Åstrup og Pejrup til deltage i Lokalrådsarbejde. På borgeropfordring har vi haft samtaler med formændene for bestyrelserne i Åstrup og Pejrup forsamlingshuse. De ville melde tilbage. Desværre fik vi en melding fra Charlotte om, at hun ønskede at udtræde af Lokalrådet. Det har været en fornøjelse at have Charlotte, og hun har været engageret og flittigt deltaget i div. møder. Tak til Charlotte. Februar 16. Vi har iværksat arbejde med at plante på Sct. Hanspladsen. Frivillige har plantet over 800 cortenaster, så skråningerne så området bliver forskønnet. Vi er ikke færdige derovre, men vi forventer at indvie pladsen til Sct. Hans.

Marts. Vi fik afslag fra Nodeafonden til Flaggaragen, og har nu søgt A.P.Møllers Fond til Almene Formål Vi har også søgt om hjælp til fællesudgifter til Internetforbindelse i Abildhuset nu da Åstrup Folkemindesamling er kommet herned. I lokalrådet har vi udover de ordinære møder, brugt mange timer på at deltage i møder arrangeret af FMK, Fynsland, LAG m.fl. Det drejer sig om ca. 30 møder, og dermed viser vi flaget og prøve at skaffe goodwill til netop vores område over for politikere og embedsmænd. Desuden er vi næsten hver mandag formiddag i Abildhuset og kan kontaktes der. Igennem året har vi således været til stede langt over 100 timer.

Visioner Sct. Hanspladsens færdiggørelse arbejder vi videre med. Efter spejderne ikke laver Sct. Hans arrangementet forventer vi, at Lokalrådet tager over i samarbejde med interesserede. Evt. lægge et par lokalrådsmøder i Åstrup og Pejrup, hvis der er opbakning fra de to byer. Skal være omkostningsfrit for lokalrådet. Cykelstien til Bøgebjerghallen skal udbygges og flagalleen etableres til hallen men helst ud til cykelstien til Pejrup. Cykelstien Vester Åby – Pejrup skal retableres med overfladebelægning. Legepladser skal opdateres. Den nordlige del af kommunen har modtaget støttemidler for næsten en million. Vi vil også have del i de puljemidler, som åbenbart er til stede. I forbindelse med 100 års jubilæet for jernbanen vil vi rette henvendelse til FMK om at vedligeholde jernbaneviadukten på Faurshøjvej. Fornyelsespulje/nedrivningspuljen skal i spil her og i Åstrup for byforskønnelse mht. grimme huse.

Lokalrådets beretning marts 2014 til marts 2015

I løbet af året antal Timer100 Antal møder omkr. 40

Året startede med at Torben Hansen mødte og tilbød sin hjælp til Lokalrådet ang. forhandlinger med Coop Danmark om bevarelse af og øget omsætning i vores Dagli’ Brugs. Torben fik forhandlet ens benzinpriser i Vester Skerninge og her plus lokal synliggørelse af indextal. Tak til Torben for det.

Niels Krogh har fået forhandlet containerordningen fortsat og vores lokalområde er den største bruger af de 4 pladser, som stadig har ordningen.

Lokalrådet har efter opfordring henledt kommunens opmærksomhed på 3 lokaliteter i forbindelse med byfornyelse eller nedrivning. Det er dyrlægeboligen og huset ved siden af, den gamle købmandsgård og huset lige før kirken i Åstrup. Her det mest oprydning. Kommunen er også gjort opmærksom på kemikalier på den gamle Jennyfabrik.

Lokalrådet har indgivet høringssvar ang. Flexbolig ordning, hvor vi af 3 forslag valgte at støtte muligheden for at benytte helårsboliger til sommerhuse.

I marts havde vi fællesmøde med de andre brugere af Abildhuset. Problembarnet er stadig taget på skuret. Den indvendige foldedør mellem de to fællesrum blev droppet. Kommunen fik ny tilsynsførende for kommunale bygninger. Der blev bevilget nye vinduer og indgangsdøre. Arbejdet blev udført af Kenneth Krogh og er færdiggjort. Til øvrig drift og indvendig vedligeholdelse giver kommunen 10.000 kr.

20 marts var vi værter for Fynslands Årsmøde i Bøgebjerghallen

Årsmødet i marts havde genvalg af Connie, Lena og Lars. Arne Hvidtfeldt og Gunnar Frederiksen blev genvalgt som revisorer. Lokalrådet konstituerede sig kort tid efter med Connie som formand, Kirsten som næstformand, Niels M. som kasserer og Haldor som sekretær.

Vi har i mange omgange arbejdet med Sct. Hans pladsen eller rekreativ plads. Der er udtaget prøver af Holger Pedersens jord og de er godkendte. Der er indkøbt markeringsnet og lokalrådet fik imødekommet ansøgning fra Landdistriktspuljen på 5000 til starthjælp. Per Hansen agerer og har planeret grunden. Han går i gang med at flytte jorden, når den er tør nok til at bære maskinerne.

Vi fik endelig udformet lokalrådets velkomstbrev til tilflytterne og senere i samarbejde med aktionsgruppen, som opstod i forbindelse med truslen om lukning af Bøgebjergskolen, lavet en velkomstpakke indeholdende Svenåge Tommerups DVDklip gennem året, vin fra Brugsen og chokolade fra Connerup. Der er udfærdiget et repræsentationshæfte, men det er ikke færdigredigeret. Lokalrådet søgte markedsføringspuljen om midler til trykning af hæftet og har fået 8000 kr. inkl. moms.

I forbindelse med Åstrups Skoles lukning har lokalrådet haft kaldt til møde med embedsmæd Inge Dam og Peter Hansen og folkemindesamlingens bestyrelse. Vi blev ikke lovet noget konkret, men arbejder på at skaffe flere aktører til at bruge lokalerne. I øjeblikket drejer det sig om Trente Mølle og Fårborg Museeums arkiv.

Flagalleen bliver flittig brugt. I 2014 var den oppe 35 gange. Fremtidige planer om alle’ helt om til Bøgebjerghallen. Også Åstrup og Pejrup er opfordret til at agere, men det kræver helt lokale ildsjæle og sponsorer.

Lokalrådet deltog i et møde på Nab strand ang. Evt. hjertestarter dernede, handicapadgang til stranden og græsslåning. Badebroen sættes op og nedtages som sædvanlig af lokalrådets repræsentanter i samarbejde med grundejeforeningen for de gamle sommerhuse.

Den 14 juni havde vi Jubilæum. Det blev fejret med åben hus, hvor vi serverede trekantede sandwich, ostebord, kiks, frugt, vin, øl og vand. Om aftenen den 19. foregik den officielle del af jubilæet med politikere, det første lokalråd, det daværende lokalråd, to fra Fynsland og vore samarbejdspartnere i maritimt område.

I juni fik vi tilbudt at være værter for en international Workcamp. Vi takkede nej, for det ville kræve mange mandetimer og økonomi, og det følte vi ikke vi havde overskud til.
I stedet vedtog vi at støtte Anette Biilmann med 2000 kr til indkøb af ny computer til arbejdet med Bøgebladet.

Lokalrådet blev af kommunen bedt om en registrering og fotografering af gadekær. I Åstrup var der uenighed om deres skulle fyldes eller uddybes. Kommunen har udtalt både gadekæret i Åstrup og Vester Åby som overfladevands bassiner og dermed skal de uddybes.

Skolelukningstruslen medførte stor mødeaktivitet. Lokalrådet har med forskellige deltagere været repræsenteret på samtlige møder. Vi arrangerede selv et borgermøde på Bøgebjergskolen i samarbejde med skolebestyrelsen, hvor vi fik et stort idekatalog fra deltagerne. Senere arrangerede vi et møde med Udvalget for Børn og Unge, og her deltog medlemmer fra den nylig stiftede aktionsgruppe og Lars fra lokalrådet. Der var arrangeret fællesspisning i skolegården. Næste punkt bliver at skaffe flere elever. Dette arbejde udføres i samarbejde med aktionsgruppen.

Det nye lokal og planudvalg indkaldte endelig til et møde, hvor vi skulle fortælle dem, hvad vi ønskede at høre vore forventninger til hvad de skulle lave. LP udvalget har ingen økonomiske midler og arbejdet er af hjælpende art til lokalråd. Det var LP udvalget der afgjorde halbyggeriet på Fjællebroen havn. Lokalrådet udarbejdede et meget neutralt høringssvar ang. halbyggeri i Fjællebroen. Vi mener det er vores pligt at svare på høringer, uanset om de ”flytter” noget eller ej, så kommunen får respons og ved vi er på banen. Vi har sendt et brev til Landdistriktsminister Carsten Hansen ang. tomme boliger på landet. Vi får et meget intetsigende svar tilbage, hvor han lægger ansvaret ud på kommunerne.

Lokalrådet er inddraget i en lang række af mødeaktiviteter med De maritime Lokalråd, hvor vi prøver at finde fælles fodslaw i forholdet til at få noget gennemført.

Vi har deltaget i LAG-SØM konstruktionen, som endte med noget vi ikke bifaldt. Projekterne skal være meget store og vi skal selv finansiere alt i første omgang og forvente max 50% i retur.

I forbindelse med EU og statsmidler har vi fået 130.000 til udvikle vores område med. Kommunen disponerer over midlerne og resultatet er projekt Sundheds og oplevelsesøkonomi med Bøgebjerghallen som omdrejningspunkt. Halldor repræsenterer lokalrådet i den styregruppe som er oprettet. Det var det der resulterede i det nyligt afholdte borgermøde.

Vi har haft en dialog med embedsmænd fra kommunen ang. skiltning af offentlig gangsti fra Pottemagervej og Skovgårdsvej. Vi er blevet underkendt i at stien er offentlig hele vejen og derfor ingen skilte.

Lars har været foregangsmand for at rejse penge til indkøb af tre infoskærme. En i børnehaven, på skolen og i Dagli’ Brugsen. Skærmene er sat op og i brug.