Vedtægter for Bøgebjerg Lokalråd,

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup. An. 2014

1 Formål.
Stk. 1. Lokalrådet Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og Pejrup, har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, kommunale politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

2. Lokalrådets opgaver.
Stk. 1 Fynsland er paraplyorganisation for Bøgebjerg Lokalråd i mange sager i samarbejdet med Fåborg- Midtfyn Kommune, og nogle opgaver vil udgå herfra til drøftelse i Lokalrådet.
Stk. 2. Lokalrådet søger at få størst mulig kompetence og påtager sig ansvaret for de opgaver, som kommunalbestyrelsen uddelegerer til lokalrådet. Endvidere er det Lokalrådets opgave at være naturlig høringspartner i alle spørgsmål vedrørende emner om lokalområdet, som behandles i kommunalbestyrelsen.
Stk 3. Lokalrådet er pligtig til at tilbyde øvrige lokale foreninger rådighed til Bøgebjerg Lokalråds forsikringsordning med Fynsland, så længe denne eksisterer.
Stk 4. Hvor det er formålstjenligt, vil Lokalrådet samarbejde med andre lokalråd i nærområdet.
Stk. 5. I tilfælde hvor emner berører andre lokale instanser, skal lokalrådet søge kontakt med henblik på en drøftelse for at opnå det bedste fælles udkomme for vort område.
Stk. 6. Enhver borger, som har fast bopæl i lokalområdet, har ret til at indbringe sager, som ønskes behandlet eller vurderet af Lokalrådet. Lokalrådets svar skal foreligge senest umiddelbart efter følgende lokalrådsmøde og meddeles borgeren.
Stk 7. Lokalrådet beskæftiger sig ikke med personsager eller konflikter mellem borgere/grupper af borgere.

3. Lokalrådets medlemmer.
Stk. 1. Lokalrådet består af 5 – 7 medlemmer, der vælges på årsmødet blandt de sideordnet opstillede kandidater. Ikke valgte kandidater indtræder som suppleanter efter opnået stemmetal.
Stk. 2. Stemmeberettigede er alle, der er fyldt 16 år, og har fast bopæl i lokalområdet.
Stk. 3. Det siddende lokalråd forestår valget og der vælges to stemmetællere.
Stk. 4. Valg til lokalrådet gælder for to år.
Stk. 5. Suppleanter er på valg hvert år.
Stk. 6. Lokalrådet konstituerer sig efter hvert årsmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 7. Kassereren kan hentes uden for rådets midte. Vedkommende har da tale- men ikke stemmeret på rådets møder. Samme regel gælder redaktør af hjemmeside eller trykte medier, hvis vedkommende ikke er ordinært medlem af rådet.

4.Lokalrådets møder.
Stk. 1. Lokalrådet er beslutningsdygtig når over halvdelen af rådet er til stede.
Stk. 2. Lokalrådet indkaldes til ordinære møder mindst 10 gange årligt. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden, som udsendes senest tre dage før afholdelsen af mødet. I juli og december aftales særskilt, om der skal afholdes møde.
Stk. 3. Et emnespecifikt møde kan indkaldes med 8 dages varsel, hvis formanden eller mindst to andre i rådet ønsker en sag drøftet.
Stk. 4. Ethvert lokalrådsmedlem kan kræve et punkt på dagsordenen ved henvendelse til formanden.
Stk. 5. Lokalrådets møder er åbne og kun, hvis der er punkter, som er ”følsomme”, behandles de på en lukket del. Forslagsstilleren afgør overfor formanden, om man ønsker punktet behandlet på en lukket del. Hvis der er gæster, begynder vi med at høre, hvad de har på hjerte og behandler deres ønsker.
Stk. 6. Der laves referat af rådets beslutninger og disse udsendes senest 7 dage efter mødet. Stk. 7. Offentlig disponering af rådets beslutninger i medierne skal være aftalt i rådet.

5. Årsmødet.
Stk. 1. Lokalrådet afholder hvert år inden 1. april et offentligt årsmøde med følgende dagsorden:
1.                   Velkomst
2.                   Valg af stemmetællere
3.                   Valg af dirigent
4.                   Årsberetning.
5.                   Årsregnskab
6.                   Indkomne forslag
7.                   Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner
8.                   Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter.
9.                   Valg af to revisorer.
10.                 Eventuelt.

Stk. 2. Årsmødet annonceres i de lokale medier og på hjemmesiden senest 14 dage før mødets afholdelse.
Stk. 3. Formandens beretning udsendes til lokalrådets medlemmer senest 4 dage før afholdelse af årsmødet.
Stk. 4. Forslag, som borgerne ønsker behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse, og formanden skal videresende til de øvrige rådsmedlemmer senest 4 dage før.
Stk. 5. Lokalrådet kan med minimum 8 dages varsel indkalde til borgermøder, såfremt det skønnes, at der er en særlig interesse om en sag, som skal viderebehandles i rådet eller rådet ønsker input fra borgerne i forbindelse med f. eks. afgivelse af høringssvar.
Stk 6. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af formanden eller et flertal i lokalrådet i tilfælde af lokalrådets eksitens er truet. Indvarsling i henhold stk. 2 og dagsorden annonceres.

6.Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. januar.
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal annonceres samtidig med indkaldelse til Årsmødet.
Stk. 3. Vedtægtsændringer kan gennemføres, når 2/3 af de stemmeberettigede på årsmødet kan stemme herfor.
Stk. 4. Vedtægterne skal altid være i overensstemmelse med lovgivningen om lokalråd.

7. Lokalrådets økonomi.
Stk. 1. Lokalrådet forvalter de økonomiske midler, som stilles til rådighed af Fåborg- Midtfyn Kommune eller andre indtægtskilder, fonde, frivillige bidrag m.m.
Stk. 2 Lokalrådet kan på egen foranledning supplere midlerne til dækning af drift og og rådets aktiviteter.
Stk. 3. Fonde o.l. som har bevilget midler til Lokalrådets arbejde, og som skal have bilag for ydelsen, tilsendes dette umiddelbart efter projektets færdiggørelse.

8. Udtræden af rådet.
Stk. 1. Rådsmedlemmer, der fraflytter lokalområdet udtræder af rådet.
Stk. 2. Rådsmedlemmer, der opnår valg til kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller folketinget udtræder af rådet.
Stk. 3. Rådsmedlemmer kan efter eget ønske når som helst straks udtræde af rådet. Der indkaldes da suppleant.

§ 9. Opløsning.
Stk. 1. Hvis et lokalråd skal nedlægges, skal det vedtages på et ekstraordinært årsmøde hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme herfor.
Stk. 2. Det afgøres på det sidste årsmøde, hvad rådets evt. midler skal anvendes til, men midlerne skal anvendes i lokalområdet.

Disse vedtægter afløser tidligere og er vedtaget på årsmødet d. 26 marts 2014

Dirigent. Holger Pedersen ____________________________________________

Fungerende formand Connie Hede. _________________________________________________

Kig i arkivet...