Svar på ansøgning til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspuljes 1. ansøgningsrunden 2018

290618   Tak for ansøgningen til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspuljes 1. ansøgningsrunde 2018 vedr. projekt “Bålhytte på rekreativ plads Svendborgvej.” Der er givet tilsagn på i alt  50.000 kr. Kultur og lokalsamfundsudvalget lagde flg. grund for tilsagn til projektet:* Projektet  tager afsæt i  både at tilgodese lokale aktiviteter, samt være en udbygning af faciliteterne for turister.Derfor gøres  tilsagnet  betinget af, at lokalrådet indgår i dialog med naturisme omkring placering af bålhytte/madpakkehus. Da projektet også er målrettet turisme  afsættes midler til skilte.  Betingelser for modtagelse at tilskud. Tilskud fra landdistriktspuljen på 50.000 kr. udbetales ved indsende af faktura på afholdte udgifter. Ønskes aftale om anden udbetalingsform bedes I rette henvendelse til Faaborg- Midtfyn Kommunes landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen. I og med at udvalget har gjordt tilskudet betinget af en forudgående dialog, foreslås, at der i august 2018 afholdes et møde mellem repræsentater fra Bøgebjerg Lokalråd, Natur,Turistkontoret samt undertegnet. Kommunenes Landdistrikskoordiantor vil arrangere dette møde. Projektet er et anslægsprojekt og I skal derfor være opmærksomme på, at der i forbindelse med  projektet skal indhentes tilladelser. Forespørgsel kan rettes til BYG, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Tlf.: 72 53 21 04, E-mail teknik@fmk.dk Når projektet er gennemført eller senest 31.12. 2019, ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune en kort redegørelse om projektet samt et projektregnskab. I redegørelsen ser vi gerne anført antal frivillige arbejdstimer brugt i projektet. Når I omtaler jeres projekt, som er støttet af Faaborg-Midtfyn kommune, bedes dette nævnt i annonceringer, pressemeddelelser, hjemmeside og lign. Ændres projektet undervejs, bedes I rette henvendelse til undertegnet. Uforbrugte tilskudsmidler pr.31.12 2019 eller ved projektets afslutning skal tilbagebetales til Faaborg-Midtfyn Kommune. Information om projektet undervejs i forløbet modtages gerne, ligesom I er velkommen til at kontakte undertegnet, hvis I har spørgsmål vedr. jeres projekt. Landdistriktskoordinator Jens Peter jacobsen 72532074 jepja@fmk.dk