Hej alle. Lokalrådet har modtage mere fra kommunen til videreformidling.
Kære lokalråd
Efter aftale med Fynsland giver kommunen her
1. orientering om status på omstillingen til grøn varme i kommunens landsbyer og i det åbne land
2. oplysning om muligheder for lokale energifællesskaber
I anden mail gives information om nogle muligheder at få mere gang i energibesparende tiltag i boliger.
Vi håber at I vil dele informationerne med interesserede borgere fx via jeres lokale facebook-side, hjemmeside og/eller på anden vis
På planlagte 3 egnsmøder d. 29. januar samt 20. og 21. februar kan status og det videre arbejde drøftes efter behov.
1 A. Udbredelse af fjernvarme.
Lokale arbejdsgrupper i byerne Korinth, Horne, Falsled, Millinge/Svanninge, Vester Åby, Brobyværk og Espe lavede i september 2023 et stort arbejde for at sikre tilstrækkelig lokal interesse for fjernvarme i disse byer til at gå videre med ideen. Det har ført til, at der nu foreligger konkrete projektforslag for alle disse byer, som alle viser en bedre økonomi ved fjernvarme sammenlignet med både individuelle varmepumper og fortsat fyring med naturgas. Faktisk er økonomien i fjernvarmen blevet en del bedre, end hvad de første indledende overslag i foråret 2023 viste. Fjernvarmen vil hovedsagelig blive baseret på en stor fælles varmepumpe i hvert område. Forventningen er, at om forholdsvis få år vil al strøm være produceret bæredygtigt på vedvarende energikilder.
1. februar indsendes ansøgninger til staten om anlægsstøtte til projekter for disse 8 byer. Projekterne forudsætter alle ret tilslutningsgrad og det bliver spændende at se, om der i sidste ende er nok husstande, som vil gå med fra start af til at projekterne kan gennemføres forsvarligt.
Forsyningsselskabet FFV står bag projektforslagene og gennemføres de, bliver det FFV, der tager ansvaret for både anlæg og drift, så der ikke skal laves nye små selskaber til hvert enkelt projekt. Kommunen har stillet en underskudsgaranti for rådgiverudgifterne for det tilfælde at projekterne alligevel ikke bliver til noget i sidste ende.
Beregninger for disse byer tyder på, at det måske også kan være en god ide med fjernvarme i Vester Hæsinge, hvis der nok interesse.
Fordelen ved fjernvarmeprojekterne er i høj grad, at den enkelte husstand ikke skal have en masse penge op af lommen eller låne til en større investering. Selskabet kan lave investeringen til billige kommunegaranterede lån. Det betyder bedre mulighed for at alle husstande i en by kommer med på grøn og billigere varme, hvilket kan vise at få stor betydning for byernes fortsatte samlede attraktivitet for bosætning. Historiske erfaringer viser også, at fjernvarme især over en længere årrække bliver billigere end individuelle løsninger.
1 B. Kollektive jordvarmeanlæg = Termonet.
For de lidt mindre landsbyer har der både i vores kommune og mange andre steder i landet været talt meget om Termonet, som en mulig lokal fælles løsning på omstillingen til grøn varme.
Termonet kan give de samme fordel for disse byer, som fjernvarme kan for de lidt større landsbyer.
Termonet er fælles jordvarmeslanger for flere ejendomme. Men modsat fjernvarme placeres der varmepumper ude i de enkelte boliger. Enten ejer husstanden selv varmpumpen eller også er det jordvarmeselskabet der ejer varmepumperne. Det sidste nok at foretrække. Fordelen ved Termonet er bl.a. , at de kan give jordvarme til huse, der ikke har plads til jordslanger i egen have. Man lægger i stedet slangerne ned i et fælles areal eller i en mark i nærheden af landsbyen. Med jordvarme undgår man støjgener fra luft til vand varmepumper ved de enkelte huse. Det er især en fordel, dér hvor husene i landsbyen ligger tæt på hinanden. Finansieringen kan også blive billigere med et fælles Termonet sammenlignet med individuelle varmepumper.
Kommunen har i 2023 støttet indledende analyser af termonet i 6 byer i 2023. Det drejer sig om byerne Bøjden, Håstrup, Diernæs, Herringe-Rudme, Allested og Radby. Især i de 4 første byer ser økonomien ved Termonet rigtig fornuftig ud. Generelt tyder det på, at i mange landsbyer ned til ca. 50 husstande kan Termonet være en oplagt løsning. Løsningen er robust, hvis en god del af ejendommene ligger forholdsvis tæt samlet. Løsningen er så også ret robust overfor at nogle ejendomme måske vælger ikke at tilslutte sig.
Men lige nu kan vi så desværre alligevel ikke rigtig komme videre med disse projekter. Der mangler nemlig afklaring af noget lovgivning omkring Termonet. Det er især finansieringen der driller. Som det er lige nu, må kommunen ikke give kommunegaranterede lån til anlæg af Termonet og det ser ud til at være ret umuligt at få fælles lån til et lille selskab omfattende flere husstande uden en sådan kommunegaranti.

Som rigtig mange andre kommuner i landet afventer vi klarhed om regler på området. Når det forhåbentlig kommer snarest forventer vi at kunne komme videre med termonet-løsninger, som flere af de byer vi har undersøgt i hvert fald fortsat ønsker at arbejde videre med.

1.C Individuelle luft til vand varmepumper eller jordvarmeanlæg.
Individuelle varmepumper anses fortsat for at være den rigtige løsning i områder, hvor fjernvarme og termonet ikke er en mulighed.
Kommunen udsendte i august information til mange ejendomme om tilskudsmulighederne til individuelle varmepumper. En del har søgt, men de faldende energipriser i 2023 sammenlignet med de meget høje priser i 2022 har dæmpet interessen en del for at skifte til varmepumper.
1.D Udfasning af naturgas til individuelle husstande.
Mange spørger til, hvornår det er slut med gas til individuel opvarmning. Der er endnu ikke givet en præcis slutdato fra staten. Men der tales fortsat om, at man må forvente, at omkring 2035 vil det være slut.
Gasdistributionsselskabet EVIDA har endvidere tilkendegivet at I takt med at den grønne omstilling skrider frem, vil antallet af naturgaskunder falde væsentligt de kommende år. Det kan betyde, at gassen for de resterende kunder vil blive dyrere, fordi omkostningerne til nettet skal fordeles på færre forbrugere frem mod en lukning.
2. Lokale energifællesskaber
Lokale energifællesskaber dækker over muligheden for, at man lokalt går sammen om produktion af vedvarende energi fx baseret på sol og vind. Det sker typisk med tanke om produktion delvist til eget forbrug og delvist til på salg af overskud til elnettet. Man også køber også stadig strøm fra nettet, i tidsrum, hvor den lokale produktion ikke rækker. Der er skrevet en bog og udarbejdet noget informationsmateriale om etablering af sådanne energifællesskaber, som vi har bestilt en række eksemplarer af og som I vil modtage til inspiration og eventuel overvejelse i jeres lokalsamfund.
Håstrup er et eksempel på en landsby i vores kommune, der langt i planer om at etablere et lokalt energifælleskab, som også kan være interessant i kombination med et eventuelt kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Med venlig hilsen
Christian Tønnesen
Chefkonsulent
By, Land og Kultur
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Tlf: 72 53 20 51
www.fmk.dk