Aslak vikingen

Lidt sammendrag fra fortiden og bl.a. svenskerkrigen og omkring ASLAK og indvielsen den 17.juni 2023. Grusgraven et historisk sted- (Faaborg Svendborg banen 1914 til 1916 / 1954) for en placering af Aslak.

Det er den nu ca. 1300 år gamle runesten fra sokkelen af den nedbrændte gård Svarrestedet på Faurshøj, og fam. Clausens udsagn deromkring, der er årsag til hele projektet.

Jeg vil til en begyndelse nævne at i år 10.500, levede der Irske kæmpehjorte her på egnen, med et gevir på 4 meter  og dyrets vægt omkr. 700 kg en skulderhøjde på 2,10 m. (Gevir fra 3 af disse dyr er fundet her i området, et hvor Nakkebølleinddæmningen er i dag, og et i mosen ved Nørrelund nord for Vester Aaby og et i 2006 ved Østergyden Aastrup). Landet var på den tid landfast m Irland og Østersøen var en stor sø af smeltevand, der var begyndt at løbe igennem området, hvor Storebælt er i dag. Der er på havbunden ud for kysten v Syd Fyn fundet forskellige genstande fra stenalderen. Den sydlige del af Fyn begyndte at sænke sig for omkring år 6.000 siden og derved er vandstanden steget, så det Fynske øhav er fremkommet.

Omkring år 370 e.v.t. har man bygget en sjælden sejlspærring ved fjorden mellem Enemærkeskoven med Sanatoriet og til Fjællebrosiden. Tykke tilspidsede egestammer er her banket ned i havbunden, anlægget er udformet som en labyrint, sejlads var kun for kendere. Spærringen tyder på at stedet har været yderst magtfuldt i jernalderen, sandsynligvis det vigtigste på Sydfyn efter Gudme.- Havvandet gik på den tid helt ind til, hvor det nuværende Nakkebølle slot ligger.  Lokale borgere har vha. en pram hævet omkring 100 af stammerne fra spærringen, dette ophørte dog i 1960erne, da Natmus fik kendskab til arbejdet og fik det stoppet.

Omkring år 700 er der sat en runesten over AslakR, der var hersker, kriger, viking, handelsrejsende her i det Sydfynske område. Man havde i begyndelsen af vikingetiden skibe uden sejl, så det har jo begrænset deres færden en del. Dengang var det forbeholdt de få at læse og skrive, så eftertiden har kun haft runeindskrifter at holde sig til. Der er ikke mange oplysninger gemt til eftertiden, men Aslak må have været meget kendt person, så eftertiden blot skulle vide at Aslak havde levet og regeret her. – Vikingernes skibe lå i vinterhavn i inderfjorden bag øen Fiskholm i Nakkebøllefjorden.

I år 1172 kom de første cisterciensermunke (oprettet i Frankrig og bredte sig ud over hele Europa)her til egnen, de  gik i land ved udskibningsstedet ved Fjællebroen. Munkene anlagde Holme kloster på en halvø Rantzausholm ved Nørresø, som senere blev til Brahetrolleborg. Disse munke var dygtige folk, som ud over religion, arbejdede med landbrug, medicin, ølbrygning tilsat anis, (med indvirkning på sexlysten?) bygning af bl.a. vandmøller og var i det hele taget var med til at sætte ting i system.

Under Svenskerkrigen 1658 til 1660 blev mange gårde ved Vester Aaby området plyndret af de Svenske tropper, men på gården Gjeldebrede, Faurshøjvej 55, bar beboerne sig snedigt ad. Det var en enke og hendes voksne sønner der boede på gården. De inviterede soldaterne indenfor, hvor de blev beværtet med hjemmebrygget øl. Når de så var godt fulde brugte de et kraftigt egetræsbord 2,75 x 66 på godt 200 kg til at fastholde soldaterne med, indtil der kom hjælpere fra de nærliggende gårde, Sølvbjerg og Kragegård, hvorefter svenskerne blev ekspederet. Det var under mit skriveri omkring Gjeldebrede, for ca. 5 år siden at jeg kom i snak med Bent Clausen, ejeren af Svarrestedet. Han fortalte at en sokkelsten fra brandtomten af den 200 år gamle gård var kommet på museum, og at det netop var stenen med runer efter Aslak.

Den gamle Gård i Holkegade i Faaborg skulle jo selvfølgelig besøges. Der var her kun adgang til stenen 3 mdr. af året. Der tænkte jeg, at det måtte der kunne gøres noget ved. Jeg fremstillede en lille model af en montre med glas, hvori stenen kunne anbringes her i Vester Aaby, jeg skrev på vegne af lokalrådet til Natmus om en uddeponering. Men det kunne der ikke være tale om, selv med hjælp fra mag. art. i historie Lotte Møller (Berlin) datter af K. K. Møller.

Runestenen var danefæ og omkring 200 år ældre end Jellingstenene. Begrundelsen var bl.a. at vejrliget her i V.Aa. ikke var godt for stenen, og at den skulle indgå i Øhavsmuseets nye udstilling.

Side 1.

 

På 1ste salen i Holkegade fandt jeg efter et tip fra Ebba og Keld Rasmussen, bordet fra Gjeldebrede, men det var ikke nær så voldsomt som det omtalte fra Svenskerkrigen, det viste sig, at da de var to der begge skulle arve bordet, var bordpladen blevet skåret igennem, så det nu fremstod i halv tykkelse.

 

Den første skole i Vester Aaby bliver bygget i 1691 af baron Frederik Trolle fra godset Brahetrolleborg.

 

Dæmningen ved Sanatorievej blev bygget i perioden 1866 til 1870 af godset Holstenshuus, med henblik på at skabe et stort græsningsområde, og med mulighed for færdsel over land. Men i 1872 den 12 til 14. november ødelagdes hele dæmningen, under en kraftig storm med en vandstand på omkring 2,73 meter over daglig vande.

Hundstrup åen blev sammen med Mølle åen i gravede kanaler ført ud til kysten, førstnævnte fungerede langt tilbage, som hovedafvandingsforløb for Stenstrup Issø. Vandet fra det inddæmmede område blev i begyndelsen pumpet op i åen vha. et lokomobil og en Archimedes skrue.

Nakkebølle sanatorium byggedes i perioden 1906 til 1908, af Nationalforeningen til bekæmpelse af tuberkulose og i de 75 år det blev anvendt til dette formål, passerede ca. 14.000 patienter gennem sanatoriet, der var en vigtig arbejdsplads for egnen her. –

På det tørlagte område (hvor Nakkebøllesøen er i dag)blev der i 1962, på engen, fundet mindst 20 store gamle egestammer med en diameter på omkring 1 meter og 20 meter lange, de lå som væltet af en kraftig storm.

Nye vandreruter v Sollerup blev åbnet 7.juli 2022 i samarbejde med Øhavsmuseet. Sagnfigurerne Nøkken og Ellepigen var hovedtemaet, og på denne tur fik jeg ideen til en stor træfigur af vikingen Aslak, stående i et vikingeskib. En henvendelse til Bøgebjerg-Lokalråd omkring projektet medførte at de var med på ideen.

Det var en nærliggende tanke at, efter det nye tiltag fra museets side, at Øhavsmuseet ville være behjælpelige omkring infotavler. Ved første henvendelse viste de også begejstring for vores projekt, valg af kunstner og ideen, men de takkede alligevel nej, i mail den 29. august 2022. Det stred mod deres faglige ekspertise, at runestenen sat over Aslak stammede fra Vester Aaby. På fundtidspunktet påstod museet overfor avisen, at den muligvis kunne stamme fra en gård ved V. Aaby, og at de havde haft kontakt til ejeren omkring dette, men det har Bent aldrig været forhørt om.

Vi gik alligevel i gang med at lave skitser (17. august 2022)beskrivelser og tegninger for at søge midler til projektet. Den 5. dec. 2022 var der en omtale i Fyns Amts Avis, hvor modellen og vores ideer og placering blev offentliggjort. Det er så efterfølgende lykkedes for Lokalrådet at skaffe midler fra Landdistriktspuljen, Borgerbudgettet, Erna og Jørgen Gundertofte. Men tilsagnet om støttemidler fra FMK var alle i økonomiudvalget ikke helt enige om, men 15. dec. 2022 bliver midlerne alligevel bemidlet, takket være Lars Nielsen Pejrup og Niels Krogh som var med til fordelingen af midlerne, også selv om Øhavsmuseet af uforklarlige grunde gjorde indsigelse imod dette, på trods af at de i svar til lokalrådet var positive overfor projekt og valg af kunstner.

Til en begyndelse ledte vi efter et lokale til opsvejsningen, vi var heldige at John Madsen havde et ledigt lokale vi kunne låne, i ca. 14 dage, men denne periode blev til omkring 5 mdr. i stedet. Selvom det var FMK´s område at arrangementet skulle opstilles på, måtte vi igennem en byggeansøgning (Halldor) Efter en stille start (Halldor og jeg)på opbygningen af skibet mødte Lars Tornbjerg op, og han har hele forløbet været til en stor hjælp.

Egetræet fra Henrik Nielsen Grøftebjerg (der havde groet som vejtræ v Røjlegyden ved Nr. Lyndelse) blev godtaget af Balder og han gik i gang med udskæringen den 12. januar 2023. og afsluttet 23. januar.

Det blev til en viking på 324 kg.

 1. januar fik vi en mail omkring projektet, hvor vedkommende mente at vikingeskibskonstruktionen kom til at ligne et bøjet cykelstativ fra 70erne. Vi skrev tilbage og meddelte vores begejstring for hans interesse for projektet.
 2. februar kunne vi komme i gang med opsvejsningen v John Madsen. Til dette arbejde blev der anvendt ca. 260 kg jern, deraf 162 meter rundjern, 48 meter fladjern, 30 meter galvaniseret rør, div. elektroder og 67 kWh el. maling, bolte mv.

 

Side 2.

 

For fremstillingen er der lånt:

Hjulringvalse v Anders Lynge, båndsav og bukkemaskiner v René Frost, svejseværk v Halldor.

 1. februar blev der skovet douglasgran v Sølvbjerggård af Hans og Henrik Pade Nielsen, som Henrik efterfølgende udskar til brædder til dørk og sæder, disse blev efterfølgende høvlet v Anders Skade Madsen i Vester Aaby.
 2. februar fik vi leveret skjolde fra Steffen Sørensen metaltrykkeriet v Skjoldemose.
 3. marts hoved og hale (Halldor) og glasøjne fra Lundely glaskunst.
 4. april Susanne Schnell ”Fabrikken”dekorerer skjolde og dragehoved.
 5. april dørk, sæder og skjolde monteres, Poul Skammelsen har i mellemtiden udskåret runer og bagplader til skjolde.
 6. maj vikingeskibet bliver leveret på pladsen af Anders Skade, medhjælpere ved læsningen var bl.a. folk fra kistebærerlauget.

Forinden har Per Hansen gravemester, sammen m Lars Tornbjerg planeret pladsen, udlagt fliser fra bl.a. Anette og Flemming Hansen.

 1. maj bliver Aslak monteret i skibet, efter at have tilbragt nogle måneder hos Annette og Kristian Pedersen Balder klarede transporten og rejsningen af vikingen under pressedækning fra Fyns Amts Avis, Jørn Ungstrup og Jørgen Gundertofte, sidstnævnte har fulgt hele projektet. Der var vel omkring 40-50 personer tilstede ved montagen, lige fra dagplejebørn og til pensionister. (senere på dagen også besøg af en klasse fra Bøgebjergskolen)
 2. maj første graffiti, som dog kun var

”Fabrikken” får til sin udstilling om Aslak, overdraget en model af vikingeskibet og det overskydende skjold. Leverance af stolpe til infotavle har Hardy Madsen stået for, gennem Pejrup savværk. Infotavler har NH. Stål fremstillet.

 1. maj omtale i ugeavisen Desuden har der været omtale i Bøgebladet nov. 2022 og maj 2023. samt i Den Lille Avis juli udgave.
 2. juni udlægning af stenmel. 16. juni fældes træer mod Lysbjergcentret.
 3. juni indvielse, m taler af Anne Møllegaard Mortensen og H F. Gudme folkedansere underholdt, ca. 80 deltagere. Efterfølgende aftenhygge i telt m grillmad.

Færdigmelding 19. juni 2023.

 1. juni får Aslak linolie for 6. gang, til behandlingen er der medgået ca. 5 liter rå linolie.

Der er til Dekodan i V.Skerninge, indleveret tekst og billeder for folie fremmstillingen, tekster er gennemgået og revideret af Mogens Skov Andersen. Mogens Lysholt har bidraget omkring QR-koder i brochurer mv.

Infotavler, beplantning, og endeligt regnskab mangler endnu.

Efter div. donationer og omkring 600 timers ulønnet arbejde nåede vi i mål med projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 17.juli 2023. side 3.